เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ...

           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกของชมรมฯ จำนวนหนึ่ง ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา "Keep Phuket Clean by our hands and heart" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ ซอยอนุสรณ์ ม.๑๐ อ.เมืองภูเก็ต โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดที่สาธารณะบริเวณซอยอนุสรณ์ เพื่อสนองตอบนโยบายการลดปริมาณขยะในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร และขยะอันตราย เพื่อทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
             เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดการบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต มีนายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีการบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยนายนิยม  พรหมขุนทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และนายมนชัย  แซ่เล่า ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อุโบสถ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน
           เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  
            เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  นำสมาชิกชมรมฯและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) โดยมีพระมหาธเนศ ภูริปญฺโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณวิไลวรรณ  ยอดต่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน  ๕๔ คน    
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved