เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๖ คน ร่วมสวดมนต์สัญจรของจังหวัดปัตตานี และร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในบริเวณวัด ...

       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำโดย นายดิสพูน จ่างเจริญ   ประธานชมรมฯ คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
           เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี โดยนายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญานตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี            ซึ่งมีเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย สมาชิกมีภารกิจหลัก ๓ ประการคือ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕๔ คน
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved