เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในภาชนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้กับสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอสุไหงโก ลก ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุอำเภอสุไหงโกลก มีสมาชิกชมรมฯ เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๙ คน ...

             เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๘๔ คน และมีการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายกวี ลิ่มอุสันโน และนางสาวชาคริยา วิวรวงษ์
              เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำสมาชิกชมรมฯ ที่เป็นจิตอาสา จำนวน ๓๔ คน เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร “จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองนราธิวาส
               เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๒๖ คน
              เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่ ร.ท. ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๓ คน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดนราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved