เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีวาระสำคัญ         ๑. การจัดตั้งคณะกรรมชมรมฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ         ๒. จัดทำแผนปฏิบัตการ ประจำปี ๒๕๖๑ ...

         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามและขยายผล โครงการชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ            เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียงต้นแบบ ม.5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม            เวลา ๑๑.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ ม.๑ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม                     เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ หมู่ ๘ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม            เวลา ๑๕.๐๐ น.  ลงพื้นที่ ณ ม. ๖ ต.นราภิรมณ์  อ.บางเลน จ.นครปฐม       
         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามและขยายผล โครงการชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ          เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ หมู่ ๑๒  ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม                 เวลา ๑๓.๐๐ น. หมู่ ๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม          เวลา ๑๕.๐๐ น. ม.๑๗ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม    
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามและขยายผล โครงการชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ           เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำตำบลแหลมบัว ม.๑ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม           เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสหพร ม.๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม           เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงพื้นที่ ณ ม.๕ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม                    
       เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน มีวาระสำคัญ ๑). การจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง รุ่นที่ ๓ ๒). เรื่องสืบเนื่องจากโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ การประชุมครูที่ปรึกษากลุ่มนักเรียน เพื่อติดตาม และขยายผล ๓). การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ          เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมหารือกับครูที่ปรึกษากลุ่มนักเรียน และเยาวชนจากสภาเยาวชนจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามและขยายผล โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่จัดไปเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๐
       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผอ.ยุพิน  ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม  ร่วมตั้งโรงทานกับทางจังหวัดบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นน้ำส้มและน้ำดื่ม จำนวน  ๕,๐๐๐ แก้ว ณ พระเมรุมาศ จำลอง ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และ  สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอสามพราน ร่วมกันผัดหอยทอดบริการประชาชน ที่มาร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved