เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน ...

       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมบำรุงป่าและกำจัดวัชพืช เพื่อบำรุงป่าอย่างต่อเนื่อง ณ.ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น ชมรมคนรักในหลวงอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีนายอำเภอราชสาส์นเป็นประธานในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น
     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมโตโยต้าวัน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๐ คน
       เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ  นำโดยนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการชมรมฯ และจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานของชมรมคนรักในหลวงประจำปี ๒๕๖๑ โดยครั้งนี้สัญจรไปที่อำเภอท่าตะเกียบ และมีมติร่วมกันมนการประชุมสัญจรไปอำเภอต่าง ๆ เพื่อพบปะกรรมการขมรมคนรักในหลวงอำเภอและสมาชิกชมรมฯ
      เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานครบรอบ ๒ ปี ของการก่อตั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่โรงเรียนพนมอุดลวิทยา อ.พนมสารคาม ได้เรียนเชิญ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาบรรยายเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยและการทรงงานของในหลวง ร.๙ เพื่อปวงชนเป็นเวลา ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ นำสมาชิกร่วมงาน ๔๕๐ คน
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved