เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลววงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสนามกีฬากลางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอฝางได้จัดขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีท่านชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธาน ...

             เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อ.พร้าว “ค่ายอาสาพัฒนา” โดยนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันพัฒนาร่องน้ำ ริมถนนสาธารณะ บริเวณวัดสันคะมอก บริเวณหมู่บ้านสันคะมอก และหมู่บ้านทุ่งกู่ พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะ สิ่งของ สิ่งปฏิกูล และขุดลอกทางระบายน้ำ
             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่ำตอง เป็นประธานในพิธี               มีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมศานุวงศ์ จากประสบการณ์ในชีวิตการทำงานถวายงานในมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินชีวิตตา
              เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ลำน้ำแม่ใจ ของสมาชิกชมรมฯ ช่วยเก็บขยะ วัชพืช กิ่งไม้ ที่จะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ณ ลำน้ำแม่ใจ ศูนย์ประสานงานอำเภอฝาง  
            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีนายอำเภอจอมทอง สุทินจันทร์งาม เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน               รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน และบรรยาย หัวข้อ "พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร และบรมวงศานุวงศ์ จากประสบการณ์ ในการทำงานถวายงาน ในมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ และการดำเนินชีวิต
          เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีน.ส.นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕๒ คน           มีผอ.ศูนย์โครงการหลวง แม่ลาน้อย เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศาณุวงศ์ จากประสพการณ์ ในการทำงานถวาย ในมูลนิธิโครงการหลวง และการดำเนินชีวิต ตาม
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved