เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน              ในโอกาสนี้ ประธานชมรมฯ ได้มอบหนังสือ รวมภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๙ หนึ่งเดียวในโลก ให้กับ นายอำเภอพร้าว และผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา อ.ประทิน ตั้งใจ เพื่อแจกจ่ายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และเข้าห้องสมุด โรงเรียนจำนวนหนึ่ง ...

            เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ อำเภอแม่อาย และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ การเกษตรแบบผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์อดิศร จันทรชีวะโรจน์ ผู้นำแห่งยุค สู่ชุมชนพอเพียง รุ่น ๒ ที่มีพื้นที่ ๒๕ ไร่ และมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายมาก ทั้งการ ทำนา ปลูกผัก มะนาว ไม้ผล เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่กระดูกดำ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และทำปุ๋ยหมัก ใช้ในศูนย์เอง ทดแทนปุ๋ยเคมี
            เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างผู้นำชุมชนพอเพียง ณ วัดหนองบัวเธียรศิริ บ้านหนองบัว ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.ชียงใหม่ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน
           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๔๕ น. รศ. ธีระ  วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน ร่วมงานวันที่ระลึก "วันทรงดนตรี" ชม/ฟังการแสดง/บรรเลงดนตรี ไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ ระลึกถึง วันเสด็จทรงดนตรี ร่วมกับ นศ. มช. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พล.ต. ศิริศักดิ์ สิริบรรสพ รองประธานชมรมคนรักในหลวงเชียงใหม่  นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน พบปะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ อ.แม่แจ่ม พร้อมทั้งร่วมงานประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมเปิดดอยกอยบ้าน ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
         เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๐" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved