เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกอำเภอดอนมดแดงและอำเภอใกล้เคียง จำนวน ๓๐๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ โดยมีแขกที่ร่วมกิจกรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัสดีอำเภอดอนมดแดง ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนมดแดง ...

     เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกร่วมกิจกรรมงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน โดยมี นายเฉลิมพล มั่วคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
    เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ นะคณะ เป็นวิทยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับชุมชน นาจะหลวย จำนวน ๘๐ คน  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ โรงแรมรีเจนท์
      เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแกนนำอำเภอดอนมดแดงเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบเสื้อพร้อมนำเจ้าศึกษาดูงานสวนจันทร์ชื่น การจัดการดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
     เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการบริหารขมรมฯ เยี่ยมศูนย์แกนนำ อำเภอดอนมดแดงนายศราวุฒิ  ทองทุ่ม
   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลฯ โดยมีสมาขิกชมรมฯ เป็นกรรมการและคณะทำงานจำนวน ๖ คน ในจำนวนกรรมการ ๑๖ คน
Page 1 of 5312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved