เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอเขื่องในและอำเภอเมือง จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

      เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ ที่ปลูกไม้ผล จาก ๓ อำเภอ จำนวน ๔๐ คน ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0" โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาเกษตรแห่งขาติ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
     เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน โดย นายสฤษดิ์ วิทรูย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ เป็นกรรมการขับเคลื่อนของจังหวัดจำนวน ๕ คน
    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมคณะวิทยากรของชมรมฯ ประกอบด้วย นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เลขานุการชมรมฯและผู้นำแห่งยุคฯรุ่น ๑  นายวิรัช ปวะภูโต อตีดเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ เชี่ยวชาญเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดใช้ที่บ้านประสบผลสำเร็จ ร้อยโทวีระ จันทร์ชื่น  ข้าราชการบำนาญเกษตรกรดีเด่นรายได้ ปีละ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาททำเกษตรแบบผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงปลา เชี่ยวการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง  นายศราวุธ ตรีอินทร์ทอง จากนักวิศวกรโทรคมนาคม ผันตัวเองมาเป็นเกษตรการยุค ๔.๐ ปลูก แปรรูป และเกษตรท่องเที่ยว ๓ ปี มี
      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกอำเภอวารินชำราบ อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบให้เกียรติสมัครเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมรับเสื้อในครั้งนี้
     เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ ตำบลปทุม อ.เมือง ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Page 1 of 5412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved