เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกจำนวน ๒๑๙ คน โดยมีนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษการน้ำนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ในการนี้ มีปลัดอาวุโสและกำนันตำบลนาเยียร่วมเป็นเกียรติในพิธี ...

        เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราขธานี นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน]
         เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการชมรมฯ มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่ ณ อำเภอน้ำยืน จำนวน ๒๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุวัฒน์  โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พสกนิกรร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ คน เศษ  
       เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางวรรณมาศ  สุวรรณกูฏ แกนนำบ้านหนองหอนำสมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจทำความสะอาดเก็บสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบและวัดวารินวราราม อำเภอวารินชำราบ โดยมีทหารจาก มทบ.๒๒ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ กว่า ๒๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์  วิฑรูย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกและกรรมการบริหารชมรมรวมทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจของชมรมร่วมน้อมถวายดอกไม้จันทน์และปฏิบัติหน้าที่ที่สมัครจิตอาสารวมทั้งเยาวชนสมาชิกของชมรมจำนวน ๒๐๐ คน รำถวายหน้าเมรุมาศจำลอง มีพสกนิกรชาวอุบลราชธานีร่วมถวายดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
Page 1 of 4712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved