เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชน ช่อง ๕ ช่อง ๓ เยี่ยมสวนมัลเบอรี่ สวนจันทร์ชื่น และสวนลิ้นจี่  เครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๑ นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เพื่อทำข่าว ...

    เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพาน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
       เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน "อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน" เฉลิมฉลองครบ ๑๐ ปี การส่งเสริมการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการนี้สมาขิกชมรมได้นำผลผลิตและการแปรรูปออกจำหน่ายด้วย
      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานีทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน เข้มแข็งประชาชนมีสุข ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถการรับน้ำให้มากขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงสุขภาพของประชาชน 
       เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ น. นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา รวมทั้งแกนนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเหล่าเสือโก้ก นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่ ๘ บ้านเป้า ต.เหล่าเสือโก้ก จำนวน ๓ หลัง  ๑ รายนางสีดา สายแวว  ๒ นางแหนง บรรทอน  ๓ รายนายทองพูล สมรู้
       เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมขุดลอกคูนำผักตบชวา ระหว่างทางเข้าวัด
Page 1 of 5212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved