เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้นำแห่งยุค จ.อุดรธานี นำโดย นายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ของนายชาญชัย คำวงษา ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ...

    เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๖๓ คน มีนายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธี
      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาวัดคำเจริญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๔ คน
       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved