เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ...

       เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๔ คน
       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี
    เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม” ณ บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๓ คน
      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี อ.วังสามหมอ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ร.ร.บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  ๑๕๓ คน
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved