เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการทัศนศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างพอเพียง เรื่อง ตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างพอเพียง ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้เข้าร่วม ๒๐๔ คน ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ...

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยี่ยมผู้ปฎิบัติงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานีร่วมรับเสด็จประมาณ ๒๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย เป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียงมอบทุนเสริมสร้างผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำที่ผ่านการอบรมตามโครงการรุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ณ OTOP ชุมชนคนพอเพียง บ้านสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
       เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกพืชสวนครัว ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่โรงเรียนส่งเปลือยดงสามสิบ จ.อุดรธานี
      เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ และมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved