เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายชัชพงษ์ เอมมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน มีพันเอก ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน ...

                เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ที่ทำการชมรมร้านบ้านบุษยาภา ซอยรุ่งโรจน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีสมาชิกร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน  มีวาระสำคัญ ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒. กำหนดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จำนวน ๒๕๐ คน ๓. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
               เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่องสังคม ณโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีอาจารย์พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ เป็นประธาน ร่วมกับสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี  นำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน นำเศษใบไม้มาใช้ประโยชน์โดยสอนให้ทำปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งที่โรงเรียน และที่บ้านและให้เห็นความสำคัญของการลดใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาศึกษา และวิทยาลั
               เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ  ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิก ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย มีนายกองโท  พยุงศักย์สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันตรีคะเนตร รักวุ่น วิทยากรจากองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ
            เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ร้านบ้านบุษยาภา มีวาระสำคัญ การกิจกรรม "การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน” ณ อำเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอื่นๆ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2561 -จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ที่ปรึกษา อาจารย์ ทองเจือ สืบชมพู ที่ปรึกษา และท่านอาวุโสของชมรมฯ เพื่อเป็นสิริมงคล -แสดงความยินดีกับท่านสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัล “ครุฑทองคำ” -ร่วมรับประทานอาหารและอวยพรสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ณ ร้านบ้านบุษยาภา มีสมาชิกร่วมกิจกรรม 45 คน
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved