เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ  ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิก ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย มีนายกองโท  พยุงศักย์สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันตรีคะเนตร รักวุ่น วิทยากรจากองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ ...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา14.00 น.คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนาประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกเยี่ยมอาจารย์อัญชลี ศิริสนธิ รองประธานกรรมการชมรมฯเพื่อเป็นกำลังใจ ให้อาจารย์หายป่วย มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญของชมรมฯณโรงพยาบาลสุโขทัย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกรดน้ำดำหัวขอพรจาก รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ที่ปรึกษาชมรมฯ ที่บ้านพักตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย และทีมงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าปรึกษาโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเกษตรกร เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM - PGS) หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGs - PGS กับนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย รองประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ รุ่นที่1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
              เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยการทำความสะอาดในศาลาการเปรียญ และโดยรอบบริเวณวัด เพื่อเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนทำบุญในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๒๑ รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved