เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ ร่วมกับ นายกอบต.บุฤาษี กำนัน-ผู้ใหญ่ จิตอาสาฯ และชาวบ้านอังกัญ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาหมู่บ้าน ตัดหญ้าข้างถนนรอบหมู่บ้าน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกร่องระบายน้ำโดยรถแบ็คโฮ ณ.บ้านอังกัญ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ...

    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้สมาชิกชมรมฯ ในเขตพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ มีคณะครู-อาจารย์ ๑๐ คน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ๔๐ คน ประชาชน ๒๕๐ คน รวม ๓๐๐ คน มีท่านกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้านและจิตอาสาเฉพาะกิจ บ้านนาท่ม-หนองผักบุ้ง จำนวน ๑๒๑ คน ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปักธงผ้าป่า วัดปิยธรรมาราม ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน ล้างถังประปาและล้างถนนโดยรถน้ำจาก อบต.แตล ณ.บ้านนาท่ม ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้าน บ้านน้อย หมู่ ๗ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ ทำกิจกรรมจิตอาสาตัดกิ่งไม้เก็บกวาดถนนทั้งหมู่บ้าน ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านน้อยและวัดประดิษฐ์พุทธางกูร มีสมาชิกชมรมฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียงของบ้านหนองผักบุ้งและบ้านนาท่ม ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
     เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรม “บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อฯ และปฏิญาณตน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้สมาชิกชมรมฯ ในเขตพื้นที่ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ มีคณะครู-อาจารย์ ๑๖ คน หัวหน้าส่วนฝ่ายปกครอง ๑๘ คน ประชาชน ๑๑๖ คน นักเรียน ๑๖๒ คน รวม ๓๑๒ คน มีท่านเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนนารายณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ นายนครินทร์ กลิ่นสุคนธ์ มาบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved