เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดบางใหญ่ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน  ...

         เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การตลาด การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๕ คน ซึ่งมีวิทยากร ๓ คน ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี             สมาชิกรับบัญชีครัวเรือนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการให้สัตย์ปฎิญานว่าจะนำบัญชีครัวเรือนไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
             เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๓ ณ บ้านพรจิตร ชูชื่น ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน 
               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ออกเยี่ยมสมาชิกพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านใหญ่ นางเรณู สาเรศ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
              เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมกรรมการฯ ผู้ประสานงานระดับ ตำบล อำเภอพนม จำนวน ๕๔ คน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน ๕๖ คน ณ วัดนิลาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
Page 1 of 6012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved