เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วเขตอำเภอตาพระยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการพัฒนาวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ มีนายอดิศร สมบัติ ประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอตาพระยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว กับนายปรีชาชัย ฮวดเส็ง ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว  กับบ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว การทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน ที่มาร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ โดยที่ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จะได้ติดตามทำประชาคม ในเรื่องวิชาชีพที่ชุมชนต้องการจากที่มีอยู่ในชุมชน และวิธีการจัดหาด้านการตลาดควบคู่ไปในครั้งนี้ด้วย และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วจะได้เสนอโคร
      เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว กับจ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เรื่องการสนับสนุนเสริมสร้างชุมชนพอเพียง บ้านเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว การทำข้อตกลงครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากประชาชน ที่มาร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ โดยที่ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จะได้ติดตามทำประชาคม ในเรื่องวิชาชีพที่ชุมชนต้องการจากที่มีอยู่ในชุมชนและวิธีการจัดหาด้านการตลาดควบคู่ไปในครั้งนี้ด้วย และชมรมคนรักในหลว
      เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ กับตัวแทนหมู่บ้านภายในตำบลเขาสามสิบ เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย และศาสตร์พระราชา นำไปสู่การปฏิบัติ มีสมาชิกเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน ๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านดินสวนรอยยิ้มของพ่อ ของนายเดชา ฤทธิ์แดง ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว สวนรอยยิ้มบ้านดินของพ่อ อยู่ที่บ้านคลองคันโท ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการลงพื้นที่ เยี่ยมชมในวันนี้ ได้พบกับกลุ่มสนใจบ้านดินจากกรุงเทพฯ จำนวน ๖ คนได้มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจริง และจะนำไปสร้างบ้านดินในที่ของตนเอง รวมทั้งปลูกผักอินทรีย์ที่กินได้ เพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่อไป
      เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ที่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้วของนางอ้อยทิพย์จำจด ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยองค์รวมตามหลักหมอพื้นบ้านล้านนา ให้กับกลุ่มผู้สนใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเมืองจำนวน ๕๐ คน ในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสำเร็จและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มผู้สนใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเมืองและได้รับการร้องขอให้มีการอบรมในขั้นสูงในโอกาสต่อไป
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved