เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ มีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.อภิชาติ ดำดี วิทยากรพิเศษและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบุคคลพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๒๙๐ คน  ...

               เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาเนื่องในโอกาสเสด็จทรงงาน และติดตามโครงการในพระราชดำริ ในโรงเรียนเป็นครั้งที่ ๕
               เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ร่วมกับชุมชนเมืองใหม่  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  พัฒนาปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่น และจัดทำสนามเปตอง เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย  พร้อมทาสีล้อยางตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้  เพื่อปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  และพืชสมุนไพร  และตกแต่งทาสีของเล่นเด็ก เช่น  สะพานลื่น ชิงช้า เป็นต้น  มีสมาชิกร่วมกิจกรรม  ๑๐๓  คน
              เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธาน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ที่ทำการชมรมฯ อ.หาดใหญ่ เพื่อแนะนำคณะกรรมการทุกคน ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมชี้แจงแผนปฏิบัติภารกิจของชมรมฯ ปี ๒๕๖๑               บทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการร่วมเสนอแนวคิดความต้องการของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมพบปะสมาชิก/อบรมวิชาชีพ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติภารกิจของชมรมฯ ผู้เข้าประชุมประกอบ ด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ แกน
              เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชรา) ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
           เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกฯ จำนวน ๒๕ คน ร่วมกับ ตชด.ที่ ๔๓ ค่ายรามคำแหง สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมนำของขวัญ อาหาร ไอติม ร่วมมอบความสุขให้น้องๆ  หนูๆ  และผู้ปกครอง ในงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  อบจ.สงขลา
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved