เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ พร้อมเลขานุการชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี สมาคมสตรีสกลนคร" ณ โรงแรม พี ซี แกรนด์พาเลซ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร บรรยายเรื่อง "การนำศาสตร์พระราชามาใช้ในครัวเรือนและชุมชน" ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้นำสตรีทั้ง ๑๘ อำเภอ รวม ๑๐๐ คน ...

        เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดย นายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกจิตอาสาชมรมฯ เขต อำเภอพรรณานิคม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐"  ณ เทศกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนงานราชการ,องค์กรท้องถิ่น,ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดย นายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเมือง จำนวน ๒๕ คน ร่วมสมัครจิตอาสา (เฉพาะกิจ) ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร " เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙"
        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ เลนานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนสกลนคร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ประธานชมรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ทุกคนร่วมตั้งปณิธานทำความดีและปฏิญาณตน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙  มีผู้ร่วมกิจกรรมรวม ๒๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดย ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาวัด เมรุ ห้องน้ำ ณ วัดสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  
        เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ  ๕๐ คน เป็นวิทยากรบรรยาย "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และปฏิบัติการทำแผนพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนคร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ ๒ ณ วัดสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มีผู้ร่วมอบรมจาก ๒๙ หมู่บ้าน รวม ๒๐๐ คน              
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved