เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ  ขัติยนนท์  ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างอำเภอโพนทอง  โดยได้รับเกียรติจาก ตัวแทนท่านนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีฯ  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖๕ คน ...

     เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สวนจ้อก้อฟารม์  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และมอบทุนแก่ผู้นำแห่งยุค เพื่อดำเนินการต่อยอด ในการทำนงานตาม โครงการผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ ทุน แก่คุณอำนาจ จันทะคราม และคุณสวิชญา นามไพร
      เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯมอยหมายให้นางจันทรา  บุญลาด คณะกรรมการชมรมฯ ฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบ้านและวัดบ้านสวนมอญ- อีฮ่อง  อำเภอจุตรพักตร์พิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย จำนวน ๕๕ คน
         เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดบรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ และพิธีปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโส ตัวแทนท่านนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีฯ และ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๗๓ คน
          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิติกร ขัติยนนท์ เลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สร้างบ้านผู้แก่ด้อยโอกาส และสมทบทุนพร้อมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในหลวงราชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แด่สมาชิก โดยได้รับเกรียติจากนายวิธวัช รามัญ ท่านนายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีฯสร้างบ้านแด่ผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ ที่บ้านนางจูมกี  บูรณะกิตติ บ้านศรีสว่างหมู่ที่ ๗  ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
         เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดบรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ และพิธีปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวิธวัช  รามัญ ท่านนายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีฯมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙๔ คน
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved