เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธเมตตา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  ให้สมาชิกและคณะครูโรงเรียนพุทธเมตตา จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับฟังและนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ...

     เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ  ขัติยนนท์  ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตาม "โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด และปลูกต้นไม้ ในใจคน" เพื่อบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ บึงวัดสายแสง บ้านท่าสีดา ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายนรานนท์ พลซื่อ ปลัดอำเภอหนองพอก ตัวแทนท่านนายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน
     เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ ขัติยนนท์  ประธานชมรมฯ ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม ๒๗ เป็นประธานในพิธีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๕๘ คน
       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ  ได้จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชาวตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขากลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ เรื่อง  หลักธรรมาภิบาล และความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน  
     เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชาวตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ เรื่อง  หลักธรรมาภิบาล และความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๕๖ คน
      เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โดยนำสมาชิกชมรมฯ ทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้าน และวัดบ้านหนองใหญ่
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved