เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ  ได้จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชาวตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขากลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ เรื่อง  หลักธรรมาภิบาล และความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน  ...

      เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ  ขัติยนนท์  ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างอำเภอโพนทอง  โดยได้รับเกียรติจาก ตัวแทนท่านนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีฯ  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖๕ คน
      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๖๕ คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
        เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ในเขตอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระศักดิ์ ศรีบุญลือ ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงขวัญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และบรรยาย  เรื่อง การใช้ชีวิตตามศาสตร์พระราชา ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๕  คน ได้รับฟังและให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป
     เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงได้มอบหมายให้นายอำนาจ จันทะคราม คณะกรรมชมรมฯ และ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตตำบลหนองอ่างร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ด้วยการทำความสะอาด วัดบ้านหนองอ่าง และโรงเรียนบ้านหนองอ่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมงานจำนวน ๕๐ คนในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้
     เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ได้มอบหมาย นางสาวสวิชญา นามไพร คณะกรรมการชมรมฯ ได้นำสมาชิก จำนวน ๖๐ คน  ในเขตตำบลหนองแคน ร่วมใจกันพัฒนา จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยการทำความสะอาดหมู่บ้านและวัดบ้านหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved