เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงสีไฟ  ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ...

         เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๓๐ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อทางรอดเกษตรกรพิจิตร แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร  และมีมติร่วมทำตามข้อแนะนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัด            ซึ่งเราจะใช้โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อที่เปิดอบรมไปแล้ว ๔ อำเภอ และจะเปิดอบรมใหม่ ๘ อำเภอ เป็นเครื่องมือ สร้างผู้นำและผู้นำตามรอยพ่อร่วมคิดร่วมทำปี ๖๑ และมีแผนของบปี ๖๒ ทั้ง ๔ มิติ ( เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ) เราจะประสาน พชอ.ทุกอำเภอดำเนินการ รักพ่อ รู้ รัก สามัคคี ร่วมสานต่อพ่อทำเพื่
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานมหกรรมสานต่อที่พ่อทำครั้งที่ ๒ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ณ บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร ในการนี้ได้นำสมาชิกประมาณ ๕๐ คน มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ ดูแลเรื่องอาหารรับรองผู้ที่มาร่วมงาน จัดเก็บขยะบริเวณงาน ทั้งก่อนจัดงานจนกระทั้งเสร็จสิ้นงาน
             เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ บึงสีไฟ ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน 
             เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร  นำสมาชิชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สวนมะปรางแปลงใหญ่ หมู่ ๑๑  ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนงานขับเคลื่อนงานชมรมฯ ปี ๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำเยาวชนจิตอาสาสร้างสะพานไม้ไผ่เชื่อมระหว่างวัดบึงสีไฟ และโรงเรียนบึงสีไฟ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย  ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน  เป้าหมายจะสร้างความสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดความรักและความสามัคคี  เกิดชุมชนพอเพียงพร้อมแบ่งปัน  ด้วยการออกเยี่ยมและนำสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ตำบลในเมือง จำนวน ๒ ครัวเรือน เพื่อสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved