ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา และนายวินัย  เจียตระกูล ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มเห็ดพะเยา อ.เมืองพะเยา มีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔ คน ...

            เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๗ คน วัดเชียงทอง เป็นศาสนสถานสำคัญที่มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ และเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นเก่าแก่ ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างแพร่หลาย 
            เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี มีคุณขนิษฐา มะโนสมบัติ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักปรัชญาฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๔๗ คน
            เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาด ทำความสะอาดพระเมรุจำลอง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา
         เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าแดงบุญนาค ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา และมีบรรยายความสำคัญของวัดป่าแดงบุญนาค ที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันหลักนับตั้งแต่ยุคสุโขทัยแล้ว และเป็นวัดที่มีโบราณ สถานเก่าแก่ที่สุดในเมืองพะเยา สมาชิกช่วยกันทำความสะอาด ดูแลโบราณสถานปรับแต่งทัศนียภาพให้งดงาม เก็บกวาดใบไม้ ตลอดจนอาณาบริเวณโดยรอบ
             เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา มีพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานสงฆ์ มีนายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งส่วนงานราชการ และประชาชนทั่วไป
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved