เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มีพลตรี อนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ ๑๓/ ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๗๕ คน  ...

             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดแม่นางเมือง 
              เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอคณะทำงาน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทั้ง ๒ รุ่น เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ อ.บรรพตพิสัย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ และเตรียมความพร้อม 
             เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  มีพลตรีอนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ ๑๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๒๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัญจรประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอ ร่วมทั้งคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาชมรมฯ คณะทำงาน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนทั้ง ๒ รุ่น ณ วัดมหาโพธิใต้            ซึ่งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่มี และร่วมกันแนะนำการแก้ไขปัญหา เป็นกำลังใจให้กันและกัน เพิ่มความสัมพันธ์อันดีในการทำงานในแนวทางที่มูลนิธิบุคคลพอเพียงกำหนด และเวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมฯ และที่ปรึกษา กรรมการ คณะทำงาน ผู้นำแห่งยุคฯ และสมาชิกฯ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
  ชมรมคนรักในนครสวรรค์ ร่วมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน และสมาชิกชมรมฯ และคณะสงฆ์ วัพรหมจริยาวาส จัดพิธี ทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ ปลอดอบายมุข เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และมอบผ้าแก่ ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสที่วัดพรหมจริยาวาส  
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved