เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ที่ปรึกษาฯ ประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอ คณะทำงานชมรมฯ และ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๕ คน ณ ร้าน แบล็คแคท อ.เมืองนครสวรรค์              ๑. เพื่อเตรียมร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑              ๒. รายงานความคืบหน้า การขออนุญาต เข้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              ๓. เตรียมการรายงานผลงานของผู้นำแห่งยุคทั้ง ๒ รุ่น เพื่อรายงานในการประชุมใหญ่ฯ วันที่ ๑๖-๑๘ ส.ค. ๖๑ ที่พิษณุโลก โดยมอบให้ นาย พันศักดิ์ ศรีทอง รองประธานชมรมฯ เป็นผู้ควบคุมและ นำเสนอผลงาน.    ...

               เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชุมสัญจร เยี่ยมชมวิถีชิวีวิต การทอผ้ามัดย้อม ชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของชมรมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหา-อุปสรรค ของสมาชกชมรมฯ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ พ.ต.อ. โยธิน สมบูรณ์ศิริ ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอแม่วงก์ ข้าราชการ สมาชิกชมรมฯ ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ในรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๕ ต้น ณ บ้านบุ่งผักหนาม และหน้าที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดแม่นางเมือง 
              เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอคณะทำงาน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทั้ง ๒ รุ่น เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ อ.บรรพตพิสัย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ และเตรียมความพร้อม 
             เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  มีพลตรีอนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ ๑๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๒๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัญจรประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอ ร่วมทั้งคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาชมรมฯ คณะทำงาน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนทั้ง ๒ รุ่น ณ วัดมหาโพธิใต้            ซึ่งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่มี และร่วมกันแนะนำการแก้ไขปัญหา เป็นกำลังใจให้กันและกัน เพิ่มความสัมพันธ์อันดีในการทำงานในแนวทางที่มูลนิธิบุคคลพอเพียงกำหนด และเวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมฯ และที่ปรึกษา กรรมการ คณะทำงาน ผู้นำแห่งยุคฯ และสมาชิกฯ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved