เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 พลตรีวัลลภ  สุขสว่าง  รองเลขามูลนิธิบุคคลพอเพียง , พันเอกหญิงหรรษา ประสพโชค  คณะกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ร่วมกันเยี่ยมผู้ป่วย ที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง  จำนวน 80 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย  ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข และเพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ...

            เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง นำสมาชิกที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกะโสมเหนือ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และแปรรูปสาคูแบบครบวงจร โดยมีนายสัจจาและนางพวงน้อย พิพัฒน์ผล มหาบัณฑิตจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแกนนำโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสาน ทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร ไม้ผล เป็นต้น               ชุมชนกะโสมมีพื้นที่ป่าพรุ และป่าสาคู นับรวมแล้วกว่า ๖๐๐ ไร่ จึงเหมาะที่จะทำการแปรรูปสาคู รวมถึงการอนุรักษ์พืช
             เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอเชียรใหญ่ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริเวณศาลหลวงต้นไทร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการร่วมกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์
           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานชมรมฯ ทั้ง ๒๓ อำเภอ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมบ้านท่านขุน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช             เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ และการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.๙ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ลงสู่เยาวชนต่อไป
               เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา  ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเกษตรปลอดสารพิษในครัวเรือน ณ บ้านอาจารย์นิโรจน์  ทิศทองแก้ว ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน พื้นที่บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้ารับฟัง และผู้สนใจการปลูกผักสวนครัวแบบไร้สารพิษ  ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์แก่ผู้ร่วมรับฟังและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์   
              เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดควนอุโบสถ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมงานบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณี จำนวน ๑๓๙ คน  ณ วัดควนอุโบสถ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐     
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved