เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายแพทย์กรีทา ต่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน            เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ที่จะพร้อมใจกันสวมเสื้อชมรมฯ ในการปฏิบัติงาน บริการผู้เข้ารับการบริการในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ในฐานะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในรัช...

             เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานชมรมฯ อำเภอเมือง และอำเภอบางขัน เพื่อวางโครงสร้างการบริหารระดับอำเภอ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ในการนำหลักศาสตร์พระราชาลงสู่ชุมชน โดยจะใช้รูปแบบการถ่ายทอดแนวคิดจากบุคคล และกลุ่มคนที่มีความรู้ ปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และนอกจากนั้นทางคณะกรรมการฯ มุ่งหวังให้ชมรมฯ มีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ต่อไป
          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมในวันนี้ เป็นการแจ้งกิจกรรมผลงานปีที่ผ่านมาและวางแผนทำกิจกรรมปี ๒๕๖๑             พร้อมกันนี้คัดเลือกกรรมการผู้ประสานงานระดับ หมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ เพื่อให้ชมรมเกิดความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายลงสู่ชมรมต่อไป  
             เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อความเข้มแข็งของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงฯ ต่อไป  
             เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และคณะกรรมการผู้ประสานงานระดับอำเภอทั้ง ๒๓ อำเภอ ณ ห้องประชุมวัดพระนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลการดำเนินการของชมรมประจำปี ๒๕๖๐ และวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี ๒๕๖๑ โดยในที่ประชุม เน้นการสานต่อในด้านการขยายแนวคิด สร้างจิตสำนึกรักสถาบันฯ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่ชุมชน และเยาวชน
         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองและอำเภอฉวาง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จมาทรงยกฉัตรเจดีย์ ณ วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช           ทั้งนี้สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ได้รับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และ บริเวณวัดไม้เรียง พสกนิกรต่างปลาบปลื้ม ที่พระองค์ท่านเสด็จฯ พื้นที่ในครั้งนี้
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved