เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑,๔๐๐ คน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รำถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเดินทางร่วมพิธีเปิด ...

            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้ สมาชิกชมรมมีความร่วมมือ พร้อมใจปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี
            เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒๐ คน ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำศาสตร์พระราชาของในหลวง ร.๙ ไปปรับใช้ตามบริบท           โดยได้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ใช้ศาสตร์พระราชา มาบริหารท้องถิ่นจนเกิดความสำเร็จ ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งศึกษา ตามรอยพ่อ ร.๙ และร่วมสร้างฝายมีชีวิตให้กับชุมชน ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เพื่อต่อยอดเรื่องการบริหารจัดก
               เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันมุงหลังคานำฤกษ์ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณสี่แยกบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ โดยก่อสร้างไว้เพื่อเป็นศาลาพักผู้โดยสาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๑๐ 
           เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน              มีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุฯ ได้บรรยายเรื่อง ความพอเพียงและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ต้องอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป รวมถึง ให้แนวทางการรักษาองค์กร / ชมรมคนรักในหลวง ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพ มีความเชื่อมั่น จากสังคม ว่าสมาชิกทุกคน ต้องคิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขุ
             เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้บ้านไชยรัตน์ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๐ คน พร้อมนำเยี่ยมชม และบรรยายสร้างแนวคิด “วิกฤต” ที่น่ากลัว คือ การไม่รู้ตัวว่าอยู่กับ "วิกฤต" และการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved