เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ท. ไกรภพ  นครชัยกุล รองประธานเลขานุการชมรมฯ ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุงดูแลรักษา และอนุรักษ์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ ริมฝั่งหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีสมาชิก เยาวชน และประชาชนในพื้นร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๑๐ คน ประธานในพิธี นายนิทัศน์  เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาทม ...

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมปลูกไม้เนื้อแข็งจำนวน ๒,๐๑๐ ต้น” เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุงดูแลรักษา และอนุรักษ์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป ณ วัดจอมศรีบ้านนามะเขือ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๑๐ ต้น และป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านนามะเขือ หมู่ท
    เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญสุข  มังคละคีรี ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ นำสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้ารับการอบรมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ท. ไกรภพ  นครชัยกุล รองประธานเลขานุการชมรมฯ ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้ออกเยี่ยมพบปะผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นายอดิศร  โคตรมิตร ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
       เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าอเนกธรรมคุณ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมในกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อในหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นำโดย นายบัวเลียน  มังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้นำสมาชิกชมรมฯ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ปลูกต้นไม้ (ต้นพะยูง ต้นราชพฤกษ์ ต้นประดู่) และหญ้าแฝก ตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ณ วัดป่าหนองแหวน ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved