เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม กลุ่มผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ ศูนย์เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้) ได้จัดทำโรงทานขนมจีนน้ำยา ณ วัดป่าอเนกธรรมคุณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ...

       เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ  นครชัยกุล รองประธานกรรมการเลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ฟันแลนด์ เร็ตเตอร์ลอง (ส่วนน้ำใกล้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอเชิญชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ร่วมมอบข
        เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์ บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปฏิญาณตน ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี ทั้งด้านการเทิดทูน และปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองซนพิท
        เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม พร้อมกรรมการได้ออกเยี่ยมพบปะและติดตามผลการดำเนินงานโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง นายอดิศร  โคตรมิตร (กรรมการชมรมอำเภอนาหว้า) ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ประจำอำเภอนาหว้า ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการรุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งได้รับการพิจารณามอบทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
         เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์ บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปฏิญาณตน ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี ทั้งด้านการเทิดทูน และปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาคอย อ
       เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบเงินทุนสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ปีกตามสภาพของบ้านพักแต่ละครอบครัว นายเจริญสุข  มังคละคีรี ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยังยืนรุ่นที่ ๑ (รองประธานกรรมการและประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม) ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการรุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งได้รับการพิจารณามอบทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเมืองนครพนม พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรบ้านคำพอก หมู่ที่ ๙ และ หมู่ที
Page 1 of 2512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved