เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้ออกเยี่ยมพบปะผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ นายณัฐวุฒิ  ระวัง ที่บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ...

      เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พัฒนาบริเวณหมู่บ้านโคกสวาท ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมในกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญสุข  มังคละคีรี ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ (รองประธานประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม) ประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมสมาชิกฯ ณ ศูนย์เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำพอก หมู่ที่ ๙ , ๑๑ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี ทั้งด้านการเทิดทูน และปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนลังกาพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประธานในพิธี นายแสนดี  ศรีมุกดา ปลัดอำเภอบ้านแพง นาย
     เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นายสุพัฒน์  ปัสสาคร เป็นวิทยากรอบรมวิชาชีพ “การทำไส้กรอกหมู” ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นายอดิศร  โคตรมิตร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
     เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภชัย  โพธิ์สุ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ร่วมเปิดพิธีโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมนำสมาชิกร่วมกิจกรรมขุดลอกจอก แหน หรือวัชพืชขึ้นจากลำน้ำหนองคาด หนองเลิง ที่บ้านแค ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน 
Page 1 of 2712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved