เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๗.๓๐–๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยเข้าร่วมโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้ และร่วมสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ได้รวบรวมปัจจัยทำบุญถวายผ้าป่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒,๒๕๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้ว...

     เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “การผลิตผ้าไหมครบวงจร“ ที่บ้านเสี้ยวน้อย (หมู่ที่ ๑) ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนางมาลา วรรณพงศ์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย และนางพรพิมล  ตาปราบ ประธานพัฒนาสตรีตำบลบ้านเล่า (ผู้ประสานงานชมรมฯ) เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมๆ
     เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม“ โดยการนำสมาชิก ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทำความสะอาด และพัฒนาไหล่ถนนเชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านเสี้ยวใหญ่ กับบ้านโพธิ์ใหญ่ ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตร ให้ดูสะอาดสวยงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓, หมู่ ๖, หมู่ ๗, หมู่ ๑๒, หมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๕ มีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน โดยมีคุณพรพิมล  ตาปราบ กรรมการผู้ประสานงานชมรมฯ ต.บ้านเล่า ที่ช่วยติดต่อประสานงานสมาชิกชมรมฯ ในพื้นที่เ
        เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ไปติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม” ที่ตำบลบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยคุณพรพิมล  ตาปราบ กรรมการผู้ประสานงานชมรมฯในพื้นที่ ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือพาเยี่ยมชมศาลากองทุนหมู่บ้าน และดูสถานที่การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บ้านโพธิ์ใหญ่, บ้านเสี้ยวใหญ่ ต.บ้านเล่า ที่จะจัดกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ นี้
        เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๑๒ ท่าน เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสวัสดีปีใหม่ มอบหนังสือแต่งตั้งประธานชมรมฯ จากมูลนิธิบุคคลพอเพียง แจ้งแนวทาง วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบ และได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้พรปีใหม่ มอบวัตถุมงคล แก่คณะกรรมการชมรมฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ พูดคุยเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นกันเอง
     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชมรมฯ ออกเยี่ยมเครือข่ายสมาชิกผู้ประสานงานชุมชน ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และเยี่ยมชมสวนพอเพียงของคุณสังวร ครูพรรณี  สวนพลี อดีตผอ.กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ เกษียณอายุราชการแล้วใช้เวลาว่างทำพื้นที่ว่างเปล่าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้ง ๒ ท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ไว้ ณ โอกาสนี้
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved