เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ รองประธานชมรมฯ และเลขานุการชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ หลังจากผ่านการอบรม และได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง แล้ว ๒ โครงการคือ           ๑. โครงการทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร (อำเภอบ้านเขว้า) โดยนายฉัตรวิกรณ์  รัตนอังศิริกุล           ๒. โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และไก่พื้นเมือง (ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส) โดยนายสำเนียง  พูนประสิทธิ์ ...

     เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๐๐ น.) นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งทางจังหวัดจัด ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร เข้าหอประชุมร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมพิธีประมาณ ๓๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มเยาวชน) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ นำโดย ผอ.สงวน มาตกำจร ร่วมกับ อบต.บ้านเล่า จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีผู้ร่วมพิธี ๒๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ รวม ๑๒ ท่าน เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน โดยมีนางเชื่อง คำสุภาพ รองนายก อบต.บ้านขาม และนางสายม่าน  มีชำนาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ให้การต้อนรับ        ช่วงบ่าย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) คณะกรรมการชมรมฯ ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อีก ๓๐ ครัวเรือน ที่ชุมชนตลาดคำปิง หมู่ที่ ๒๑ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมีนายกิมลี่ 
        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ จัดเตรียมบรรจุสิ่งของเตรียมไปมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส และเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บ้านคำปิง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์
       เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๒ อำเภอ คือ          ๑. อำเภอจัตุรัส  (บ้านหนองขาม บ้านหนองลูกช้าง) โดยเข้าพบนายเหลือ วิเศษคร้อ นายก อบต.บ้านขาม เพื่อสอบถามข้อมูล และมอบให้นางเชื่อง คำสุภาพ รองนายก อบต.บ้านขาม พาสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม          ๒. อำเภอบำเหน็จณรงค์ (ชุมชนตลาดคำปิง) โดยนายกิมลี่ บางช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๑  พาคณะกรรมการชมรมฯ สำรวจพื้นที่ ซึ่งขณะนี้น้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย และประสบปัญหาขาดรายได้ จากการหยุดท
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved