เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.) นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับสมาชิกชุมชนบ้านผือ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ โดยการทำความสะอาดรอบๆ สระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน และปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ (นายโผน ขันชัยภูมิ) และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน (นายนิพนธ์ เหลาเจริญ) นำคณะครู-นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มาร่วมกิจกรรม รวมสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ติดตามประเมินผลโครงการผู้นำแห่งยุคฯ นำโดยพลตรีก้องพิทักษ์  วงศ์ดีธนรักษ์ และนายสุเทพ ทองจีน ผู้รับผิดชอบโครงการ มาเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงโคแบบปราณีต ของนายแถม แขตสันเทียะ ที่ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ (ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ ที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องระยะที่ ๒)
    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำอาหาร -เครื่องดื่ม-ผลไม้-ไอศครีม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่พิการทางร่างกาย และสมอง และมอบของใช้จำเป็นที่ได้จากชมรมจัดซื้อ และสมาชิกนำมาร่วมบริจาคสมทบ มอบให้นางวิมาลา รักพรม (ผู้อำนวยการศูนย์การการศึกษาพิเศษ) ไว้ใช้กับผู้พิการในศูนย์ฯ ต่อไป  จากนั้นคณะของชมรมฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษรับประทานอาหารร่วมกัน มีสมาชิกร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นรวม ๘๐ คน
    เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ นางจารวี  สิบพันทา เลขานุการชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ บางส่วน นัดผู้นำชุมชนบ้านผือ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ๒ ๑๗ และประธาน อสม. บ้านผือ พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ ในการกำหนดเป้าหมาย-แผนงาน การจัดกิจกรรมมอบเสื้อ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านบ้านผือ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยได้ข้อสรุปในการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะเริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป
        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกหมู่บ้านต่างๆ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดภูมิสวรรค์ บ้านนาโจด ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายยุทธชัย  สายคำมี (นายอำเภอคอนสวรรค์) เป็นประธานในพิธี และมีนายทรงศิริ นราพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจด ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสำราญ ให้
       เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดโครงการอบรมวิชาชีพการทำอาหาร ได้แก่ การทำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ และการทำสาคูไส้หมู ให้กับสมาชิกชมรมฯ ต.วังตะเฆ่ ต.โคกสะอาด ต.โสกปลาดุก ต.ห้วยแย้ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๕๐ คน และมีสมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์ ๑๐ คน คณะกรรมการผู้ประสานงาน ๑๐ คน รวม ๗๐ คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนิวัฒน์  สุพจิตร (นายอำเภอหนองบัวระเหว) เป็นประธานในพิธีฯ การอบรมเป็นแบบเชิงปฎิบัติการ แบ่งกลุ่มปฎิบัติการทำอาหาร ทีมวิทยากรไ
Page 1 of 2512345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved