เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ นางจารวี  สิบพันทา เลขานุการชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ บางส่วน นัดผู้นำชุมชนบ้านผือ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ๒ ๑๗ และประธาน อสม. บ้านผือ พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ ในการกำหนดเป้าหมาย-แผนงาน การจัดกิจกรรมมอบเสื้อ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านบ้านผือ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยได้ข้อสรุปในการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะเริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป ...

   เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น.) นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนคณะกรรมการ สมาชิกชมรมฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ กับทางจังหวัด และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ณ บริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งปีนี้มีประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทางชมรมฯ ได้นำคณะรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ (นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย) ในโอกาสนี้ด้วย
    เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุไร  พึ่งไพศาล ผู้ประสานงานเครือข่าย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลโนนสะอาด จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมกีฬาตำบล “ลำน้ำก่ำเกมส์” ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานกีฬาบ้านโนนสะอาด มีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ในพิธีเปิด โดยมีนายสนาม  พึ่งไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เป็นประธานในพิธีฯ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. และชาวบ้านร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๓๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธี "วันจักรี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ กับหน่วยราชการต่างๆ ของจังหวัด โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประธานในพิธีฯ และให้เกียรติทักทายพูดคุย-ถ่ายภาพร่วมกับคณะของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ อย่างเป็นกันเอง ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุไร พึ่งไพศาล สมาชิกและผู้ประสานงานชมรมคนรักในหลวง ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ได้นำสมาชิกชมรมฯ และนักเรียนผู้สูงอายุ ต.โนนสะอาด เข้าศึกษาแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของแปลงผัก สามารถขายผักเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อวัน โดยมีนายสนาม พึ่งไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เป็นประธานในพิธี ณ จุดสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มแม่บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔, ๙ ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางจารวี  สิบพันทา เลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมคนรักในหลวงฯ (ซึ่งติดภารกิจ) ให้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ร่วมกับสมาชิกชมรมฯ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ณ บริเวณ พระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ซึ่งมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร, รำถวายพระพร มีชาวบ้าน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีจำนวน ๕๐๐ คน โดยมีนายเสน่ห์  ประสานศักดิ์ กำนันตำบลบ้านโสก เป็นประธานในพิธีฯ
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved