เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ไปติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม” ที่ตำบลบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยคุณพรพิมล  ตาปราบ กรรมการผู้ประสานงานชมรมฯในพื้นที่ ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือพาเยี่ยมชมศาลากองทุนหมู่บ้าน และดูสถานที่การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บ้านโพธิ์ใหญ่, บ้านเสี้ยวใหญ่ ต.บ้านเล่า ที่จะจัดกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ ...

        เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวน คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ในเขตอำเภอเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมกัน ณ ภายในบริเวณวัดทรงศิลา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา วัดทรงศิลา จำนวน ๑๐๐ รูป และมีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๕๕ คน
         เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ และการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้กับสมาชิกตำบลบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๘๓ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ ได้รับเกียรติจาก นางเภาลีนา  โล่ห์วีระ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า) เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสงวน  มาตรกำจร (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒) และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน ๑๐ ท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชมรมฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกใหม่ที่เป็นคณะครู และนักศึกษาผู้ใหญ่การศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.จัตุรัส จำนวน ๒๗๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และ นางจิตมาศ  ฉัตรวิ
       เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกใหม่ กลุ่มเยาวชน และคณะครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารแก้วกัลยา โดยมี นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กับทางจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved