ประวัติความเป็นมาของชมรมคนรักในหลวง และ มูลนิธิบุคคลพอเพียง           ที่มาของชมรมคนรักในหลวง กำเนิดขึ้นประมาณต้นปี พ.ศ. 2554 เมื่อ พ.อ.อ.วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน กับครอบครัว เกิดความเบื่อหน่ายจากการใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนในการทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพฯ จึงตัดสินใจเดินทางกลับไปบ้านเกิดที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นทั้งลูกจ้างบริษัท และค้าขายอาหาร หันกลับมาใช้แนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่นาของตนเอง ซึ่งแม้จะขาดรายได้จากเดิมเดือนละประมาณ 2-3 หมื่นบาท แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขกับธรรมชาติในชนบทที่บ้านของตนเอง ทำให้กลายเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเป็นที่...

ทำไมต้องจัดตั้ง..."ชุมชนพอเพียง"        ความขัดแย้งทางการเมืองนานนับสิบปีของไทยมันไม่ใช่ความขัดแย้งที่เป็นปกติธรรมดาตามแบบประชาธิปไตยของประเทศอื่นๆ คนไทยได้สัมผัสความเจ็บปวด ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองที่ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องล้มตายลง ประชาชนถูกซื้อตัว ถูกปลุกระดมให้เลือกฝ่าย มีการแบ่งแยกประชาชนอย่างชัดเจน มันนับเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยอันเลวร้ายอย่างเหลือเชื่อที่ได้ถูกสร้างเอาใว้ สาเหตุใดคนไทยจึงถูกซื้อตัวให้ไปเผาบ้านเผาเมืองของตนเองสังหารคนไทยด้วยกันเอง ปัญหาเกิดจากความยากจนเป็นหนี้สินไม่มีจะกิน ไม่มีความรู้ ไม่ได
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก เมื่อ 18 ก.ค. 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงมีพระราชดำรัสอีกหลายครั้ง ท้ายสุด เมื่อ 4 ธ.ค. 2546 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขามาร่วมพิจารณากลั่นกรองพระราชดำรัส สรุปออกมาเป็นนิยาม นำขึ้นทูลเกล้าขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตินำคำนิยามดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อไป พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และพระราชทานพระบรมราชานุญาติ เมื
ภาพตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง           จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ในความคาดหวังของกรมพัฒนาชุมชน ไม่ใช่ศูนย์ฝึกอบรมประจำหมู่บ้านที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานที่ ที่จะสร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเป็นสำคัญ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved