เรื่องราว “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” พระราชพิธีสำคัญที่คนไทยควรรู้

 aaa22

      พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น

      ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้ โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

aaa16

      ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้

      ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี

aaa17

      ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล” จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

      “พิธีพืชมงคล” อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

      ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์

aaa23

      ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ได้ว่า พิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย

     ส่วนวันประกอบพิธีนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา

     เมื่อโหรหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว สำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวง ที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี และได้กำหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

     พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง

     ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน  

aaa21

 การประกอบพระราชพิธี

     พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย

     ซึ่งข้าวที่นำเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้ มีเมล็ดพืชต่างๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว

     นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนา บรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล

aaa28

     โดยพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซอง แล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้

     ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี เว้นแต่บางอย่างได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัย

      อาทิ พิธีของพราหมณ์ก็มีการตัดทอนให้เหลือน้อยลง

      พระยาแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ส่วนเทพีนั้นคัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับ 3 – 4 คือขั้นโทขึ้นไป

aaa29

     ในสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพระราชพิธีทุกปี มีข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ ทูตานุทูต และประชาชนได้มาชมการแรกนาเป็นจำนวนมาก

      สำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยโหรหลวง ในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ ก็จะมีการทำนาย ปริมาณน้ำฝน ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

      และแล้วพระยาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้า 3 ผืน ที่มีความยาวต่างขนาดกัน ตามชอบใจ ผ้าทั้ง3 ผืน นี้จะดูคล้ายกัน

     ถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุด ก็ทายว่า ปริมาณนี้ฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุด ทายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมาก และถ้าเลือกผืนที่มีความยาวปานกลาง ทายว่ามีปริมาณน้ำฝนพอปริมาณ

     หลังจากสวมเสื้อผ้าเรียกว่า “ผ้านุ่ง” เรียบร้อยแล้ว พระยาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนังคัลสีแดงและสีทอง ซึ่งลากโดยพระโคผู้สีขาว ตามขบวนด้วยเทพีทั้ง 4 ผู้ซึ่งหาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุด้วยเมล็ดข้าวเปลือก

     นอกจากนี้ก็มีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังข์ไปพร้อมกัน

aaa31

     เมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิด คือ เมล็ดข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้าเมล็ดงา น้ำและเหล้า ไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใด ก็ทายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้น

     เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ประชาชนจะพากันแย่งเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตน เพื่อให้พืชผลในปีที่จะมาถึงนี้อุดมสมบูรณ์

head

     สำหรับพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญ จะถูกเลี้ยงดูอย่างดีในทุ่งหญ้าที่จังหวัดราชบุรี พระโคที่ใช้ในพระราชพิธี จะต้องมีลักษณะที่ดีขาดเกินไม่ได้คือ หูดี ตาดี แข็งแรง เขาทั้งสองตั้งตรงสวยงาม พระโคแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกัน ซึ่งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านั้น คือ สีขาวสำลีและสีน้ำตาลแดง และเจาะจงแต่เพศผู้เท่านั้นและต้องผ่านการ “ตอน” เสียก่อนด้วย  

     อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน

royal061_resize

คำพยากรณ์ในพิธีแรกนาขวัญ

      ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกๆ ปี ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรจะรอคอยคำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญ และการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค เพื่อจะทราบเป็นแนวทางในการเพาะปลูกพืชในปีนั้นๆ น้ำท่า นาข้าว ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร การคมนาคม การค้าขายกับต่างประเทศ จะเป็นเช่นไร

aaa25

     การเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญนั้น พระยาแรกนาขวัญจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งเป็นผ้า 3 ผืน 3 ขนาด คือ สี่คืบ ห้าคืบ และหกคืบ ผ้านุ่งจะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุม พระยาแรกนาขวัญ หยิบได้ผ้าผืนใดก็จะมีคำพยากรณ์ ดังนี้

      ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

     ผ้าห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์

     ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

aaa24

     สำหรับของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำพยากรณ์ ดังนี้

     พระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

     พระโคกินถั่ว หรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

     พระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

    พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุด

aaa32

aaa27(นาข้าวโครงการส่วนพระองค์  ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดาฯ)

…………………………………………..

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากจดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

เราก็เป็นราษฎร

t2486477_322225827831173_967176789_n

       เรื่องที่ทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจ พร้อมๆ กับตื้นตันใจเป็นที่สุด ก็เห็นจะเป็น อยู่ๆ วันหนึ่ง พระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาท มาเยี่ยมชาวบ้านที่ป่วยถึงบ้านเลย

        พร้อมทั้งตรัสว่า “…ได้ข่าวว่า ไม่สบายเลยมาเยี่ยม…” ทรงปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆ

        โดยเฉพาะช่วงที่อิหม่าม ซึ่งพระองค์ท่านเรียกว่า “พระสหาย” ป่วย

         หรือไม่ก็เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่มัสยิด

         ทรงมีพระราชกระแสกับชาวบ้าน ว่า “…เรานี่ก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันหยงนี้เหมือนกัน เพราะพระตำหนักอยู่ในหมู่ ๕ ตำบลกะลุวอเหนือ มีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอก”

 292142_343338572386565_1396906639_n

………………………………………………

ที่มา : นายสะดี  อีซอ ผู้ช่วยผู้ดูแลพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จากหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐..พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ ๖๗ ปี ..

       sehiY

       วันบรมราชาภิเษกสมรสครบ 67 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2560

       ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 68 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงประกอบพิธีหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2492 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

       หลังจากนั้นรัฐบาลได้แจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะเสด็จนิวัติประเทศไทยพร้อมด้วยพระคู่หมั้น ในวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2493

1259760779

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นวันประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ขอขอบคุณ ยูทูป จาก romanholiday1953

       เมื่อใกล้ถึงเวลาพระฤกษ์ เวลา 09.30 น. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ไปยังวังสระปทุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย และ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ลงนามในสมุดทะเบียนสมรส

king_wedding2

       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชสักขี 2 คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และพล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามด้วย นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

king_wedding1

        เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จออก ณ ชั้น 2 ของพระตำหนักแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและม.ร.ว.สิริกิติ์ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องราชสักการะ

        สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประทานน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนต์แก่ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ตามโบราณราชประเพณี

FB_IMG_1434976704380

        พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และบุคคลที่ได้รับเชิญมาร่วมในพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานของที่ระลึกเป็นหีบบุหรี่เงินขนาดเล็ก ประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ ภ.อ. และ ส.ก

ขอขอบคุณ ยูทูปจาก tv4uplayback1

        ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา ม.ร.ว.สิริกิติ์ พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แก่สมเด็จพระราชินีในศุภมงคลโอกาสนี้ด้วย

        เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกันนี้ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แล้วเสด็จฯ ออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ให้คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการและคณะทูตานุทูต เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

q3

(การเสด็จออกมหาสมาคมเบื้องหน้าพสกนิกรเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์)

        ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2493 ทั้งสองพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 5 วัน

        และนี่คือวันสำคัญสำหรับพสกนิกรชาวไทยในปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งที่เกี่ยวข้องกับดวงใจของชาวไทย ที่ร่วมจารึกร่วมกันในประวัติศาสตร์

d0828aa-3_11

        เพราะนับตั้งแต่ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทยกว่า 67 ปี อย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย

        ทรงรับทุกข์สุขของประชาชน เฉกเช่นทุกข์และสุขของพระองค์เอง

“””””””””””””””””
kingqueen

พระราชพิธีสงกรานต์

aa17

สงกรานต์ตามตำราโหราศาสตร์ คือ พระอาทิตย์ยกจะย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ ชาวไทยสมัยโบราณนับในเดือนปีทางจันทรคติ และใช้ปีเป็นจุลศักราช ถือคตินับขึ้นปีใหม่ในวันเปลี่ยนปี ที่เรียกว่า เถลิงศกสงกรานต์ ขึ้นจุลศักราช

ซึ่งจะอยู่ในวันที่อาทิตย์ยกสู่ราศีเมษ จะตกในระหว่างวันที่ พระราชพิธีสงกรานต์ ๑๕-๑๖ เมษายน เทศกาลเถลิงศกเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๓ เมษายน

aa16

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนวิธีนับวันเดือนปีเป็นทางสุริยคติ ใช้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของทุกปี ส่วนประเพณีการบำเพ็ญกุศลสงกรานต์ยังคงมีอยู่

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้รวมพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ เถลิงศกสงกรานต์ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล ถือนํ้าพิพัฒน์สัตยาเข้าด้วยกัน เรียกว่า พระราชพิธีตรุษะสงกรานต์ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน และถือวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่

ดังนั้น งานพระราชพิธีสงกรานต์ที่เคยมีในวันที่ ๑๓ เมษายน จึงงด เพราะไปมีในงานพระราชพิธีตรุษะสงกรานต์ดังกล่าว

aa14

พระราชพิธีตรุษนั้น มีราชประเพณีบำเพ็ญพระราชกุศลมาแต่โบราณ เพราะตรุษเป็นเทศกาล นักขัตฤกษ์สิ้นปี โบราณถือเป็นประเพณีว่าชีวิตได้ผ่านพ้นมาได้หนึ่งปีด้วยความผาสุกสวัสดี

ชาวไทยได้รับคตินับถือพุทธศาสนา เมื่อถึงวันตรุษจึงมีการรื่นเริงส่งปีเก่า และทำบุญประกอบการกุศลตามประเพณีของชาวพุทธ พระราชพิธีตรุษมีปรากฏในเรื่องของนางนพมาศ ความว่า

“เดือน ๔ การพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ โลกสมมติ ว่า ตรุษ ชาวพนักงานตั้งบาตรนํ้ามนต์ทราย จับด้ายมงคลสูตรใส่ลังไว้ในโรงพระราชพิธี ทั้งสี่ทิศพระนครและในพระราชนิเวศน์ อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานอาราธนาพระมหาเถระผลัดเปลี่ยนกันมาจำเริญพระปริตในโรงพระราชพิธีทุกตำบลสิ้นทิวาราตรีสามวาร และด้ายมงคลสูตรนั้น ชาวพนักงานแจกพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน เมื่อวันพระมหาเถระเจ้าจำเริญพระอาฏานาฏิยสูตรในราตรี เหล่าทหารยิงปืนใหญ่รอบพระนคร พราหมณาจารย์ประชุมกันผูกพรตกระทำพระราชพิธีในเทวสถานหลวง ตั้งเครื่องพลีกรรมสังเวย บวงสรวงพระเทวรูปทั้งมวล มีพระปรเมศวร เป็นต้น แล้วก็เปลี่ยนเวรกันอ่านอาคมในทิวาราตรีทั้งสาม….”

พระราชพิธีตรุษในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตอนต้น จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ รวมเป็นพระราชพิธีเดียวกับสงกรานต์

มีหลักการพระราชพิธีคล้ายสมัยสุโขทัยตามเรื่องของนางนพมาศ เว้นแต่บางปี เมื่อพระราชโอรสธิดาของพระมหากษัตริย์เจริญพระชนมายุที่จะโสกันต์ ก็โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีโสกันต์ ในงานพระราชพิธีตรุษะสงกรานต์ในวันแรกที่มีการสวดมนต์

aa11

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ ๑ มกราคม การพระราชพิธีตรุษะสงกรานต์ จึงเปลี่ยนไปเรียกว่า พระราชพิธีขึ้นปีใหม่

มีรายการบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒ มกราคม ศกหน้า

ต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังทรงพระเยาว์ เสด็จไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ให้ฟื้นฟูราชประเพณี พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เทศกาลสงกรานต์ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า พระราชพิธีสงกรานต์ มีรายการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ ถึง ๑๖ เมษายน
c49

 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรดน้ำขอพรสมเด็จพระบรมราชชนนีฯ)

ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเครื่องราชสักการะ มีต้นไม้ทอง ๔ ต้น ต้นไม้เงิน ๔ ต้น แพรแดงติดขลิบ ๔ ผืน ผ้าแพรดอก ๒ ผืน เทียนหนักเล่มละ ๑๘๐ กรัม ๔๘ เล่ม ธูปไม้ระกำ ๔๘ ดอก นํ้าหอมสรงพระ ๒ หม้อ เทียนหนักเล่มละ ๑๕ กรัม ๖๐๐ เล่ม ธูป ๒๐ กล่อง

สำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยนำไปบูชาพระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุนครศรีธรรมราช พระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระศรีสรรเพชญ พระพุทธรูปถ้ำประทุน พระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี พระพุทธรูปวัดพนัญเชิง พระพุทธรูปวัดสุวรรณดาราราม

แต่ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลสงกรานต์เพียงวันเดียว ในวันที่ ๑๕ เมษายน โดยถือหลักการพระราชพิธีเดิมตลอดทั้งวัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรดน้ำขอพร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

(พระราชจริยวัตรที่งดงาม..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรดน้ำขอพรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

(เมื่อครั้งเสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗  ในพระบรมมหาราชวัง)

aa12

(เมื่อครั้งเสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์..)

(ตัวอย่างหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๔ ในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ ๙)

จาก http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_04/S29_04042011/S29_04042011.pdf

………………………………

ที่มา : กรมศิลปากร และ อ่าน รายละเอียด ใน www.ebooks.in.th/download/22573/ศาสนพิธีในพระราชพิธี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศรีสยาม

d16

   

            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสวันมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ นี้

……………………………….

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

       ทำให้ทรงทราบปัญหาต่าง ๆ นับตั้งแต่ความยากจน การขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่าง ๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

       ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย พระองค์ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท

       โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตชด. ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 และพระราชทานพระราชดำริให้นำหลักการสหกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

d13

        นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระองค์ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในท้องถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลานาน ทรงพบว่าโรงเรียนต้องซื้ออุปกรณ์มาใช้สำหรับการบริโภค เช่น ข้าวสาร พืชผัก

        จึงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการในกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างครบวงจร โดยให้นำระบบสหกรณ์เข้ามาใช้โดยเริ่มต้นจากการสอนนักเรียนให้รู้จักร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ควบคู่กับการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น และทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริเข้าไปดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสหกรณ์นักเรียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534 เป็นต้นมา

        “เราจึงถือวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในองค์อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียน ตชด.ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 475 โรงเรียน ที่มีระบบการเรียนการสอนเรื่องสหกรณ์ และมีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

        อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า พระองค์ยังรับสั่งเรื่องของการสหกรณ์ทั้งระบบว่า อยากให้สอนนักเรียนในเรื่องการใช้หลักการสหกรณ์ ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ใช้หลักการสหกรณ์ในการควบคุมกำกับกิจการต่าง ๆ มิให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เข้ามาร่วมกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก ๆ พระองค์รับสั่งให้สอนให้รู้จักการออมทรัพย์ในลักษณะช่วยเหลือกัน โดยตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อที่จะมีระบบในการควบคุมดูแลกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

        และตลอดมากรมฯ ได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยกำลังกาย กำลังใจ สนองแนวพระราชดำริดังกล่าวอย่างเต็มที่ ด้วยรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเสมอมา

d6

        การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริในกิจการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งผลถึงพ่อแม่และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในถิ่นทุรกันดารอย่างเป็นนัยสำคัญได้มีการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ตชด. ตลอดถึงโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ รวมแล้วทั่วราชอาณาจักรกว่า 5,200 โรงเรียน ในปัจจุบัน

        และตั้งแตโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กรมฯ ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนความรู้และกิจกรรมการสหกรณ์ สู่เด็ก เยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างอาคารมอบให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 โรง และแล้วเสร็จทั้ง 10 โรงแล้ว

       และนำทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป และดำเนินโครงการ 1 สหกรณ์ 1 ทุนการศึกษา โดยร่วมมือกับสหกรณ์ที่จะให้บุตรหลานหรือโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสหกรณ์ ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยตั้งไว้ 600 ทุน ที่จะให้จบระดับปริญญาตรี

          และโครงการเลี้ยงโคนมทดแทน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงโคนมให้ดีขึ้น โดยสหกรณ์จะรับวัวนมของสมาชิกไปเลี้ยง เมื่อได้ลูกมาในระยะที่สามารถจะนำไปรีดนมได้ ก็จะขายต่อให้สมาชิกเอาไปเลี้ยงเป็นรายได้ พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การรีดนมหรือการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม 

d11

        ส่วนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตพื้นที่สหกรณ์นิคม ซึ่งเป็นการเอาพันธุ์พืชที่หายาก พันธุ์พืชประจำถิ่น พืชสมุนไพรต่าง ๆ มารวมไว้ที่ศูนย์เรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชน และสมาชิกสหกรณ์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ในการที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หายากต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อีกด้วย

        “ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างยกย่องและชื่นชมในพระบารมี พระราชจริยวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเทียบเท่าเสมอเหมือนตลอดมา” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.

……………………………………………………………..

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ..ทรงเล่าเรื่องสนุก..”เขาเดินมาเป็นวัน ๆ”

Rmstory

“เขาเดินมาเป็นวัน ๆ”


           พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2534 ทรงเล่าเรื่อง..

           “…มีอยู่ครั้งนึง ข้าพเจ้าอายุ 18 ปี ได้ตามเสด็จฯ

…ตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกจังหวัด

และอำเภอใหญ่ ๆ

ก็เสด็จฯ ประมาณ 9 โมงเช้า เสด็จออกทรงเยี่ยมราษฎรมาเรื่อย ๆ …”

           “ทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า… แหม นานเหลือเกิน

ตอนนั้นยังไม่กางร่ม ตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแดด ไม่ใส่หมวก

ก็รู้สึกแดดเปรี้ยง หนังเท้านี้รู้สึกไหม้เชียว

ก็เดินเข้าไปกระซิบพระองค์ท่าน ว่า “พอหรือยัง”

ก็โดนกริ้ว”

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ตรัสว่า

“…นี่เห็นไหม ราษฎรเขาเดินมาเป็นวันๆ

เพื่อมาดูเรา แม้แต่นิดเดียว

แต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไรล่ะ ตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้ว…”

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก เวียงวังและคลังประวัติศาสตร์ , รพีพร ต้องการพานิช , เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย  

………………………………..

ศาสตร์แห่งองค์พระราชา..ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง..อย่างยั่งยืนแน่นอน

933937_215717955249639_1639923497_n

        มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จจริง

        เน้นที่ “โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่รณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงเป็นห่วงมากที่สุด 

        “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำตามแนวพระราชดำริ

        มูลนิธิดังกล่าวดำเนินโครงการร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดเพื่อรณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจริง

        เป็นโครงการระยะยาว 9 ปี ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำ

        ลุ่มแม่น้ำป่าสัก  ที่พระองค์ตรัสว่า  เป็นลุ่มน้ำที่บริหารจัดการยากที่สุด

        จึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยนำเอาศาสตร์  “โคก หนอง นา” และ “แสนหลุมขนมครก หยุดท่วม หยุดแล้ง”

        ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่ดำเนินตามศาสตร์พระราชา ด้วยการผสมผสานหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่ทำได้ง่าย นำมาใช้  

        โดยเชื่อว่า หากทำตามแผนดังกล่าวนี้ จะเกิดผลยั่งยืนในอีก 3 ปีข้างหน้า  แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้

        โมเดล โคก-หนอง-นา และแสนหลุมขนมครก จึงเป็นโมเดลที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ใช้เป็นต้นแบบตั้งต้นโครงการฟื้นฟูชุมชนในที่ราบลุ่มภาคกลาง ส่วนตอนบนที่เป็นภูเขาก็จะรณรงค์การทำฝายเพื่อจะเก็บซับน้ำไว้บนเขาให้ได้มากที่สุด

d0826aa-1_10

        จากสองโมเดลนี้ให้ลองคิดกันง่ายๆ จากปริมาณน้ำที่หลากมาในปีนี้ 25,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หากน้ำที่หลากลงเขาได้ถูกซับไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยการทำฝายชะลอน้ำให้ซึมซับลงสู่ดินบ้านละ 10,000 ลบ.ม. หากทำทุกบ้าน ล้านครอบครัว น้ำก็จะถูกเก็บไว้บนเขาไปแล้ว 10,000 ล้าน ลบ.ม.

        ในขณะที่น้ำที่ไหลบ่าลงจากป่าเขาลงมาในพื้นราบก็รณรงค์ให้พี่น้อง ชาวไร่ ชาวนา ขุดแหล่งน้ำเอาที่ดินมาทำเป็นโคกตามโมเดล “โคก-หนอง-นา” ทำเช่นนี้ไว้อีกล้านครอบครัว เก็บน้ำไว้บ้านละ 10,000 ลบ.ม. ต่อครอบครัวก็ได้

        แล้วอีก ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำฝนที่ตกลงมา 25,000 ล้านลบ.ม. ก็ถูกเก็บไว้บนเขาเสีย 10,000 ล้าน ลบ.ม. ลงมาข้างล่างทุกบ้านช่วยกันเก็บไว้อีกหนึ่งหมื่นล้าน พอไหลลงมาจริงๆ เหลือเพียง 5,000 ล้าน ลบ.ม.

d0826aa-3_9

        ถ้าในระดับนี้  เมืองต่างๆ ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงสมุทรปราการยังไงก็ไม่ท่วม

        เนื่องจากเมื่อได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 แล้วพบว่า หากทั้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสักและทางภาคตะวันออกของประเทศสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ จะทำให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ หนักเหมือนเมื่อ 2 ปีก่อน

        แต่การที่ทั้งลุ่มน้ำป่าสักและภาคตะวันออกไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำบริเวณนี้ จึงทำให้ตะกอนดินไหลจากป่าต้นน้ำไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ

        ทำให้เขื่อนสามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้สูงสุดเพียง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในแต่ละปีเฉลี่ย 2,400-5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เขื่อนไม่สามารถรองรับน้ำได้เต็มกำลัง

        ทั้งนี้ ตัวเลขที่ทางสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประเมินว่าหากทำตามโมเดล “โคก หนอง นา” หรือ “หลุมขนมครก” จะสามารถเก็บนํ้าได้บ้านละ 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร แต่หากร่วมใจกัน 1 แสนครัวเรือน จะเก็บนํ้าได้ถึง 2,000,000,000 ลูกบาศก์เมตร (2 พันล้านฯ) เท่ากับการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถึง 2 เขื่อน

d0826aa-2_11

        นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่รู้จักกันดีว่าอาจารย์ยักษ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า น้ำเป็นเรื่องจำเป็น เป็นเรื่องสำคัญมาก

        ซึ่งการจัดการน้ำอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสให้ทำ คือ เขื่อนขนาดใหญ่ ที่มีอยู่แล้วแทบทุกลุ่มน้ำ แต่เขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็กตามบ้านเรือนนั้น เรายังไม่ได้ทำเลย ซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้มากกว่าขนาดใหญ่

        ยกตัวอย่าง เช่น ลุ่มแม่น้ำป่าสักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเตือนไว้ว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ยากที่สุดเพราะเป็นเขื่อนขนาดเล็ก มีเขื่อนอยู่เขื่อนเดียวไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ป่าไม้ก็หมด ไม่สามรถเก็บกักน้ำได้

        จึงต้องช่วยกันปลุกระดมชาวบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำป่าสักจนถึงอยุธยา  โดยเริ่มที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักก่อนเป็นลุ่มแรก เพื่อเป็นการทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำการรณรงค์ไปพร้อมกับลงมือทำไปเรื่อยๆ

        หลักการเราก็ค่อยๆ ทำให้ประชาชนเห็นไปเรื่อยๆ ให้ผู้คนศรัทธาก็จะมาเข้าร่วมเองตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่าง ทำให้เห็นแล้วจะมีคนทำตามเอง

        “โมเดล โคก หนอง นา” จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วม ทั้งน้ำแล้งได้ เพราะเราสามรถเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เมื่อมีโคกที่สูงน้ำก็ไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรของเรา

        นี่เป็นทางรอดที่พระราชาบอกไว้นานแล้ว ให้เราทุกคนลุกขึ้นมาเดินตามรอยที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมากเพราะเห็นความสำคัญของการเดินตามรอยพระองค์ท่านในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ”อาจารย์ยักษ์ ว่า

        การแก้ปัญหาต้นเหตุน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืนนั้น จึงจำเป็นต้องกลับไปจัดการป่าต้นน้ำ โดยใช้หลักศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ ด้วยการสร้างฝายทดน้ำ ทำหนองน้ำ บ่อน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ และปลูกป่า 

        เมื่อมีป่าเวลาฝนตกดินก็จะไม่ถูกชะล้างไป ยังพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วป่าจะช่วยซับน้ำไว้ใต้ดิน เป็นการอนุรักษ์ดิน น้ำและของป่า ได้ในเวลาเดียวกัน นี่คือการน้อมนำศาสตร์พระราชามาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนแน่นอน.

………………………….

ที่มา : รายงานของคุณณพาภรณ์ ปรีเสม สยามรัฐ

ร้อยมหานทีฤาจะเทียบ “น้ำพระทัย”

p187v24obk1kksbkbs4itb3kft5

        นานมาแล้ว วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และทูลกระหม่อมหญิงทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จฯ กลับจากทอดพระเนตรโครงการชลประทานลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขณะเสด็จฯ ผ่านแยกถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการปิดการจราจรบนถนนเรียบร้อยแล้ว

       จู่ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านฝ่าเจ้าหน้าที่ พุ่งเข้ามาชนรถยนต์พระที่นั่งด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งทรงขับรถด้วยพระองค์เอง

       มอเตอร์ไซค์เสียหลักทั้งคนขี่และคนซ้อน รวม ๓ คน กระเด็นลงมานอนแน่นิ่งริมถนน

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ประทับนิ่ง และทอดพระเนตร โดยไม่มีพระราชกระแสรับสั่งอย่างใด

       หลังจากคนเจ็บถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้ว  จึงมีพระราชกระแสรับสั่งตามไปว่า “…ขออย่าให้ลงโทษหนัก…”

       ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล พร้อมทั้ง “พระราชทานมอเตอร์ไซค์คันใหม่” ให้อีกด้วย

……………………………………….

ที่มา : หนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

ยิ่งฟัง..ยิ่งรัก “ในหลวง”

68334_485670724799533_1900134152_n

อมรรัตน์ ล้อถิรธร

     70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สิ่งที่ล้ำค่าและทรงความหมาย อาจมิได้อยู่แค่การเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

     หากแต่อยู่ที่ทรงครองแผ่นดินโดยเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและราษฎร  พระองค์ไม่เพียงเป็นกษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทุกด้าน

      แต่ยังทรงเปี่ยมด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและเรียบง่าย เฉกเช่นสามัญชนคนธรรมดา ลองฟังคำบอกเล่าจาก “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” ผู้ถวายงานใกล้ชิด แล้วหัวใจทุกดวงจะรู้สึก “รักในหลวง” ของเรามากขึ้น

      ตลอดระยะเวลาแห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ดังที่พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

      พระราชดำริของพระองค์ก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร, สิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, ส่งเสริมอาชีพ, พัฒนาแหล่งน้ำ,การคมนาคมสื่อสาร และสวัสดิการสังคม ทำให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้

      พระองค์ไม่เพียงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรเท่านั้น หากยังทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรมทั้ง 10 ประการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ ได้แก่ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ หากยังทรงมีพระอัจฉริยภาพที่เป็นเลิศทุกด้าน และพระราชจริยวัตรที่เรียบง่าย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด

      ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ซึ่งได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลากว่า 20 ปี

      กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยความประทับใจว่า ทรงมีความเป็นเลิศรอบด้าน และทรงงานด้วยใจเพื่อพสกนิกรของพระองค์ หากงานยังไม่สำเร็จจะไม่ทรงหยุด

       “เรามักจะทึ่งเสมอว่า เวลารับสั่งอะไร ไม่ว่าเรื่องอะไร จะทรงรู้หมด ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ด้านธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ ทุกด้านทรงเป็นเลิศหมด และลึกซึ้งมาก

       และบางครั้งเราก็ ระดับ ดร.บางทีเราคิดในใจ อย่างนั้นมองไปได้ 2-3 ชั้น แต่พระองค์พอรับพระราชกระแสแล้วปรากฎว่าทรงมองไปตั้ง 6-7 ชั้น เราตามไม่ค่อยจะทัน

       และอีกประการหนึ่ง ทรงทำด้วยใจด้วยพระทัยที่รักประชาชนจริงๆ จะเห็นเวลาทรงงานจะไม่ทรงสนพระทัยอะไรเลย มุ่งไปแต่เรื่องงานจนกระทั่งสำเร็จ ไม่สำเร็จจะไม่ทรงหยุดเลย และทุ่มเทไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่มีเสาร์-อาทิตย์เลย เราก็เลยต้องปรับตัวตามพระองค์ไปด้วย ไม่งั้นจะถวายงานไม่ทันพระทัย”

       ดร.สุเมธ เล่าให้ฟังว่า ไม่ว่าจะต้องทรงงานหนักหรือเสด็จพระราชดำเนินยังท้องถิ่นทุรกันดารเพียงใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิเคยทรงย่อท้อ

      โดยรับสั่งว่า “ทำงานต้องสนุกและมีใจรัก ถึงจะทำได้สำเร็จ” ไม่เพียงพระองค์จะทรงสนุกกับงาน หากยังทรงสร้างบรรยากาศในการทำงานให้รื่นเริงและทรงมีเรื่องเล่าให้สนุกตลอดเวลา ทรงมีพระอารมณ์ขันได้ในทุกสถานการณ์

       “จะทรงรับสั่งในลักษณะที่มีพระอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา บางครั้งผมเคยเล่าให้ฟัง เสด็จไปทางใต้ ที่นั่นเป็นดินกรด ก็รับสั่งถามประชาชนคนหนึ่งที่มาเฝ้าอยู่ว่า “ดินทางนี้เปรี้ยวมั้ย” เขาก็ไม่เข้าใจคำถาม เขาก็ตอบว่า “ไม่เคยกิน” พระองค์ท่านรับสั่ง “เราถามไม่ดีเอง” ก็ทรงพระสรวล ก็มีอยู่ตลอดเวลาเลย

        บางทีรถวิ่งไปบนก้อนหิน มันไม่ใช่ถนน วิ่งไปบนก้อนหิน พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า “นี่เขาเรียกว่าทางดิสโก้” คือนั่งไปแล้ว มันเต้นดิสโก้ไปด้วยในตัวโดยธรรมชาติ เพราะว่ามันขรุขระ กระแทกกระทั้นไปเป็นชั่วโมงเลย กว่าจะเข้าไปถึงจุดที่จะไป และวันนั้นเรานำพระองค์ท่านหลงทางด้วยซ้ำไป พระองค์ท่านต้องนำกลับมาอีกครั้ง ตกลงแทนที่เราจะเป็นผู้นำเสด็จ พระองค์ท่านนำเสด็จเองเลย แล้วเราก็ตามเสด็จเฉยๆ เราพาท่านหลงไปตั้งไกล”

       แม้ในระยะหลัง ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะมิได้เสด็จพระราชดำเนินยังท้องถิ่นทุรกันดารเฉกเช่นแต่ก่อน แต่พระองค์ยังทรงงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น เวลามีประชาชนถวายฎีกาเพราะเดือดร้อนเรื่องต่างๆ พระองค์จะพระราชทานฎีกาให้เจ้าหน้าที่ไปพิจารณาและสำรวจปัญหา แล้วจึงพระราชทานพระราชกระแสว่าให้ดำเนินการเช่นไร

        ดร.สุเมธ ย้ำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาบ้านเมืองและราษฎรอยู่ตลอด และจะทรงถ่ายทอดความห่วงใยนั้นๆ ผ่านพระราชดำรัสทุกวันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปี จึงอยากให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองน้อมนำสิ่งที่ได้จากพระราชดำรัสไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของแผ่นดิน มิให้พระองค์ต้องทรงแบกรับแต่เพียงลำพัง

       “ในฐานะพระมหากษัตริย์ ทรงห่วงบ้านเมืองในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจ สังคม เรื่องสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งยาเสพติด เมื่อมองกลับไปทุกวันที่ 4 ธันวาคม จะทรงหยิบยกขึ้นมาในแง่มุมต่างๆ และหลายครั้งทรงแนะ ทรงชี้ช่องวิธีการแก้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาเกือบทุกวิธีตั้งอยู่บนฐานของธรรมะ ความเมตตา ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ มักจะใช้สิ่งนี้เป็นหลัก

       แต่จะสังเกตเห็นพวกเราเนี่ย ผมเน้นย้ำเวลาไปพูดที่โน่นที่นี่ว่า พวกเราชอบ “เห็น” พระเจ้าอยู่หัวกัน เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจทุกที แต่ไม่ค่อย “มอง” พระเจ้าอยู่หัว น่าเสียดายมาก ผมอยากให้เราเปลี่ยนจาก “เห็น” มาเป็น “มอง” พยายามเพ่งพิศพิจารณาว่า สิ่งที่ทรงกระทำนั้นสื่ออะไรมาให้กับเรา และเราในฐานะพสกนิกรคนหนึ่งนั้น ควรจะปฎิบัติตนอย่างไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง …

        มองดูสิครับทรงปฎิบัติอย่างไร และพยายามปฎิบัติตามให้จงได้ และอย่าเพียง “ได้ยิน”เฉยๆ ตรงนี้ให้ “ฟัง” พระเจ้าอยู่หัว และพยายามเข้าใจความหมาย และปฎิบัติตนด้วย

       เพราะเราจะถวายภาระทั้งแผ่นดินให้พระองค์ท่านพระองค์เดียว คิดว่าคงไม่ยุติธรรม พวกเราพสกนิกรคงจะต้องเข้าไปช่วยร่วมแบก ร่วมรับภาระกับแผ่นดินนี้ เพราะเราก็อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ และมีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประเสริฐอย่างยิ่ง ผมคิดว่าเราทุกคนจะต้องปฎิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

       ดร.สุเมธ ยังกล่าวถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ตนน้อมนำไปปฏิบัติและพสกนิกรน่าจะดำเนินรอยตามด้วยว่า ทรงเรียบง่าย ประหยัด และสุขุมคัมภีรภาพอย่างยิ่ง ทรงทำทุกสิ่งด้วยพระเมตตาและปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลา

       “ชีวิตประจำวัน เห็นว่าทรงเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องอะไรทั้งสิ้น อันนี้เป็นประการที่ 1 ประการที่ 2 จะทรงอดออม จะทรงประหยัด ใช้เหตุใช้ผลในการดำรงชีวิต ไม่เคยฟุ่มเฟือยเลย

        ทุกสิ่งทุกอย่างจะทรงใช้ของธรรมดาทั้งสิ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา เครื่องเขียนดินสอธรรมดา เป็นไม้เฉยๆ ฉลองพระบาท 50 กว่าปีก็ทรงใช้อย่างนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผมคิดว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัว จะทำอะไรให้มันฟู่ฟ่าเกินไป ความธรรมดาสามัญของพระเจ้าอยู่หัว ปรากฎขึ้นมา เราก็เบรคแล้ว ทุกคนก็เบรคหมด หยุดหมด

        ประการถัดไปที่ผมคิดว่าใช้ประจำวัน คือ ทรงสุขุมรอบคอบมาก ก่อนที่จะทำอะไร ต้องแน่นอนพระทัยเสียก่อน จะคิดจะอะไรต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม เมื่อพร้อมข้อผิดพลาดจะถูกลดระดับลงเหลือน้อยเหลือเกินจนเกือบไม่มีเลย ถึงจะลงมือทำ อันนี้ก็จะต้องเป็นบทเรียนของพวกเรา

        เพราะส่วนมากเรามักผลีผลาม ใช้ตามอารมณ์ พอเขาเฮมาก็เฮไป ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ ไม่ค่อยใช้เหตุผลกัน ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง แต่พระองค์ท่านสุขุมคัมภีรภาพมาก

       ประการที่ 4 ความทำทุกสิ่งทุกอย่างบนฐานของความเมตตา ฐานความรัก รู้รักสามัคคี ความปรารถนาในแง่ดีอยู่ตลอดเวลา และทรงใช้วิธีที่นุ่มนวล ไม่ใช้การแตกหัก เพราะฉะนั้น 4-5 ประการนี้ถ้าเราเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชีวิตเราก็จะตรงกับที่ท่านได้รับสั่งไว้ ก็มุ่งไปสู่จุดประโยชน์สุข”

       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษา กปร. กล่าวด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเน้นการ “ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

       ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ไม่มีประเทศไหนสอนคำว่า “ประโยชน์สุข” มีแต่เพียงคำว่า “ประโยชน์”จึงได้มีการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กันอยู่ตลอดเวลา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงมองเหนือกว่านั้น ทรงเน้นคำว่า “ประโยชน์สุข” เพราะประโยชน์จะต้องให้ความสุขด้วย และไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้มาบนความทุกข์ของผู้อื่น!!

 …………………………………

**หมายเหตุ : มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน เพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน

อัญเชิญ พระบรมสาทิสลักษณ์-พระบรมฉายาลักษณ์-พระฉายาลักษณ์..สิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ลานอุทยานสถานพิมุข ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ และที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช..คณะการแสดง “หลก จี ฟู่” (Lok Chee Fu) คณะเชิดมังกรและสิงโตที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของเกาะฮ่องกง เดินทางมาจัดการแสดงเชิดมังกรและสิงโตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559  

ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ในเทศกาลตรุษจีน

Image (1)

13273266251327328549l

Image (2)

 

Q9

 

13273261781327326200l

13273266251327326659l Image (1) Image (2) Image (3) maxresdefault view_resizing_images (1)

queen1

พระเทพ (1)

EyWwB5WU57MYnKOuFPslSEDGtMW3OUbV6Lw8qiPwcVQ9eFAFZ78G4O

12329797241232979748l

9443_1424390885_1_th
11000136_638400566306740_9182570696108883597_n NjpUs24nCQKx5e1DIKVTUflU7xFpryZ3goLBSqMEBxE w2 w3
w5 w6 w9

10996545_659394324172626_8269587328354390521_n

10154316_660616227383769_4571614355019164271_n

16142-B1 279445

x1

qq31 qq32

10998874_658858147559577_1331005620832403893_n

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และคุณใบพลูพระธิดาเลี้ยง

qq37

10522748_10153065459109547_5074738158414274450_n

11012851_10153070656864547_6106654516428020618_n

10986719_10153068017779547_3641364962227344767_n 10993079_10153068024799547_8293319364310792595_n

10997320_10153071382549547_4841174380421970945_n


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

คุณพลอยไพลิน (พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ) พร้อมสามี และบุตร ในการโดยเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในเทศกาลตรุษจีน

ขอขอบคุณ ภาพจาก อินเทอร์เนต และเฟซบุ๊ก อาทิ  ไทยรัฐ , Nation Channel , เรารักราชวงศ์จักรี , เรารักพระองค์ภาฯ และ คุณไพรัช เหลืองอิงคะสุต ฯลฯ