๑๓ มีนาคม เนื่องใน “วันช้างไทย”พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ขณะพระราชทานอ้อยแก่ “พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิสุทธวงศ์  สรรพมงคล  ลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ์ประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิต บุญญาธิการปรมินทรพิตรสารศักดิ์เลิศฟ้า” ช้างเผือกคู่พระบารมีช้างแรกในรัชกาล ณ โรงช้างต้น ในพระราชวังดุสิต สำหรับในราชอาณาจักรไทยนั้นมีความเชื่อว่าหากพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นมีพระบุญญาธิการมากในรัชกาลของพระองค์จะมีช้างเผือกมาก เช่น รัชสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ มีช้างเผือกประจำรัชกาลทั้งสิ้น ๑๐ ช้าง, รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) มีช้างเผือกประจำรัชกาลทั้งสิ้น ๗ ช้าง เป็นต้น

                อีกทั้งยังเป็นพระราชพาหนะในการพระราชสงครามซึ่งทำให้ราชอาณาจักรไทยมีเอกราชได้ด้วยแล้ว ช้างเผือกยังเคยประดับอยู่บนธงชาติไทย และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก” สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์, ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีแก่แผ่นดินอีกด้วย นอกจากช้างจะเป็นสัตว์คู่พระบารมี เป็นของสูงแล้ว ยังเป็นสัตว์พาหนะและเลี้ยงเพื่อใช้งานอีกด้วย ด้วยความสำคัญของ “ช้าง” สัตว์ประจำชาติที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบให้กำหนดวันที่ ๑๓ มีนาคม เป็น “วันช้างไทย” 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved