ในหลวง เสด็จฯ ทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1439วานนี้ เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 57 ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เพื่อรำลึกถึงคำสอนของบรมศาสดามูฮำมัด ซ๋็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งได้อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส ความว่า"ศาสนาทุกศาสนา แม้จะมีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันในสาระสำคัญ คือให้ศาสนิกชนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาสามัคคี และสงเคราะห์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่ง ที่มีหลักธรรมคำสอนที่่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกัน ทำให้อิสลามิกชนผู้ปฏิบัติตาม มีความสุขความเจริญในชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น การที่ท่านทั้งหลาย ร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเป็นกุศุลกิจที่ควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านบีมุฮำหมัด ผู้นำศาสนาธรรมอันประเสริฐ มาประกาศสั่งสอนแก่ชาวโลกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้อิสลามิกชน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน ให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า หากคนไทยทุกคนทุกศาสนา จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ในศาสนาที่ตนเคารพนับถือให้เข้าใจกระจ่าง และน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนชาติบ้านเมือง อันเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน ก็จะมีแต่ความวัฒนาผาสุกอย่างแน่นอน"

 

ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพรหรือกล่าวดูอาว์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

 

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ"มุฮัมหมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม"ตลอดจน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ดุจดั่งฝน...พร่างพรมใจ"รวมถึงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาล และศิลปะอิสลาม ตลอดจนการออกร้านขององค์กรต่างๆ
   

ขอขอบคุณ

ข่าวพระราชสำนัก ช่อง 3 goo.gl/x6ZwT5

วีดีโอ จาก Peerapat Suwanchot  goo.gl/s7YutW

มติชนออนไลน์  goo.gl/sLBShW

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved