โครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนพร้อมแล้ว 6 พ.ค.นี้ที่ภาคเหนือ

20160505_013541

1462386135778


ชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 70 ปี

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมานานกว่า 4 ทศวรรษ และเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลกแล้วว่า หลักปรัชญานี้กลายเป็นหลักพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ดั่งที่องค์กรระดับโลกอย่าง“สหประชาชาติ” ได้ประกาศให้เป็นทิศทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน จะเน้นการเจริญเติบโตอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปรัชญานี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และได้มีการต่อยอดน้อมนำไปปฏิบัติแต่ยังไม่บรรลุผลเต็มที่

ในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณีกิจที่ทรงปฏิบัติล้วนแล้วก่อให้เกิดประโยชน์และนำความสุขมาสู่พสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงตราบจนวันนี้

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติครบ 70 ปีในปี พ.ศ.2559 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและแม้แต่ในโลก พระราชกรณีกิจอันมากมายเหลือคณานับ พระองค์ทรงนำทั้งทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เพียงพอจะนำพาประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริที่ทรงค้นพบและคิดค้นขึ้นมาเพื่อพสกนิกรของพระองค์

ระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี คงจะหาประเพณีโบราณในอดีตมาเป็นแบบอย่างในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติไม่ได้ เพราะไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทรงครองราชย์ยาวนานขนาดนี้ พสกนิกรและทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าสำคัญมาก แต่จะจัดงานอย่างไรก็ให้ขึ้นอยู่กับแนวทางของหน่วยงานนั้น ๆ

มูลนิธิบุคคลพอเพียง ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักในหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นล้นพ้น จึงมีกิจกรรมการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และที่สำคัญคือน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปีในปีนี้

เฉพาะกิจกรรมเชิดชูและปกป้องสถาบันฯนั้น ชมรมคนรักในหลวงมีกิจกรรม “ปฏิญาณตนของสมาชิก” ว่าจะเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต กับทั้งจะน้อมนำแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงนำชีวิต รวมทั้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน 6 มิติ เช่น ดิน ป่า น้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในงานเทิดพระเกียรติที่ทางราชการจัดขึ้นในวโรกาสต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้น

สำหรับเป้าหมายในปีนี้ มูลนิธิบุคคลพอเพียงมุ่งมั่นที่จะจัดตั้ง “ชุมชนพอเพียง” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะร่วมดำเนินการโดยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ นั่นคือการจัดโครงการ “ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยังยืน” นำสมาชิกที่เป็นเกษตรกรตัวอย่าง มาเข้าฝึกอบรมให้เป็น ”ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” แล้วกลับไปจัดตั้ง ”ชุมชนพอเพียง” ตามศักยภาพของตนเองโดยมีประธานชมรมคนรักในหลวงและคณะกรรมการทุกจังหวัด ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนชุมชนพอเพียงให้เกิดขึ้น กับทั้งจะเชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชนพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่ยังยืนของสังคมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ให้จงได้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved