แนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิบุคคลพอเพียง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก เมื่อ 18 ก.ค. 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงมีพระราชดำรัสอีกหลายครั้ง ท้ายสุด เมื่อ 4 ธ.ค. 2546 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขามาร่วมพิจารณากลั่นกรองพระราชดำรัส สรุปออกมาเป็นนิยาม นำขึ้นทูลเกล้าขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตินำคำนิยามดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อไป พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และพระราชทานพระบรมราชานุญาติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2542 ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการหลายกระทรวงได้มีการดำเนินงานเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนมาโดยตลอดรวมทั้งได้มีการนำเข้าไปในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 – 11 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2559


ความมุ่งหมาย สร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ทั้งบุคคล และสถานที่สำหรับเป็นแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงอีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

นโยบาย         เป็นการดำเนินงานของภาคเอกชนตามขีดความสามารถ เพื่อส่งเสริมภาครัฐที่ดำเนิน                      งานอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์     ศูนย์ฯสามารถสัมผัสได้ทั้งรูปธรรม และนามธรรม

ศูนย์ฯมีความยั่งยืน คือ มีความเคลื่อนไหว(มีกิจกรรม)ไม่หยุดนิ่ง และสามารถ                                เลี้ยงตัวเองได้

แนวทางการดำเนินงาน

 1. เป้าหมายที่จะคัดเลือกให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ควรเป็นองค์กรที่มีเอกภาพ และบุคคลในองค์กรมีความตั้งใจอยากที่จะดำเนินการเรื่องนี้

 2. ลักษณะขององค์กรที่ควรเลือกในการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ควรใหญ่เกินไปโดยให้มีขนาดพอประมาณทั้งจำนวนคน และสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน หมู่บ้าน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ฯลฯ

 3. ภาคส่วนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมจะเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ และศูนย์เรียนรู้ ดังนั้นจึงควรมีพื้นที่รองรับในการดำเนินงานประมาณ 10 – 15 ไร่

 4. องค์ประกอบของศูนย์ฯไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเจ้าของศูนย์ฯ และพนักงานในศูนย์ฯเท่านั้น แต่หมายถึงพื้นที่ภายในศูนย์ ชุมชนที่ศูนย์ฯตั้งอยู่ บุคลากรที่ทำงานในศูนย์ และประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ศูนย์ตั้งอยู่ ทั้งหมดนี้เคลื่อนไปด้วยกันโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 5. การคัดเลือกเป้าหมายที่จะตั้งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมี 2 แนวทางได้แก่ การจัดตั้งขึ้นมาใหม่เอง หรือ การเข้าร่วมงานกับเป้าหมายที่มีพื้นฐานดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว

 6. เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วให้มีการจัดประชุมบุคคลสำคัญในเป้าหมายให้รับทราบว่าจะทำอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร

 7. จัดหาห้องประชุมอบรม (ถ้ายังไม่มี)

 8. ปรับปรุงพื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ (ถ้ายังไม่มี)

 9. พาสมาชิกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไปดูงาน

 10. สอนให้สมาชิกในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นครูประจำศูนย์ฯในแต่ละวิชาที่แต่ละบุคคลมีความถนัด วิชาหนึ่งควรจะมีครูประมาณ 2 – 3 คน 1. คุณลักษณะที่สำคัญของศูนย์ฯที่ต้องสร้างให้เป็นรูปธรรมมี 3 ประการได้แก่

  • มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซื้อจากภายนอกให้น้อยที่สุดทั้งของกิน ของใช้ เป็นการลดรายจ่าย

  • มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ เป็นการเพิ่มรายได้

  • เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน 2. จัดเสวนาสมาชิกในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามห้วงระยะเวลา

 3. เป้าหมายของศูนย์ฯไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรกลุ่มเดียว แต่รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆด้วย เช่น ข้าราชการ ผู้แทนในบริษัท ห้างร้าน ผู้ใช้แรงงานประเภทต่างๆ เจ้าของธุรกิจทุกระดับชั้น ฯลฯ

 4. พยายามผลักดันให้การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล และการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกๆเรื่องจนเกิดเป็นความเคยชินประจำวัน

 5. จัดตารางเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีพ และความรู้อื่นๆ (โดยหาวิทยากรที่เก่งมาเป็นผู้ฝึกอบรม)


ตัวอย่างตารางการเรียนรู้ควรจะมีอะไรบ้าง

 • เศรษฐกิจพอพียง ประวัติที่มา คำจำกัดความ การนำไปใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 • ปิดทองหลังพระ 6 มิติ ดิน น้ำ ป่า เกษตร พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม

 • เกษตรทฤษฏีใหม่

 • ศูนย์เรียนรู้

 • การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน)

 • ประโยชน์ของการออม

 • การวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้

 • การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ

 • การลดรายจ่าย เลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน เที่ยวเตร่

 • วิชาชีพต่างๆ การปลูกต้นไม้ใช้งาน ไม้ผล พืชผักสวนครัว สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ ดิน น้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ของใช้ในครัวเรือน หัตถกรรม อาหารคาว หวาน ธนาคารขยะ ช่างเสริมสวย ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ

 • ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การทำประโยชน์กับสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม

 • ตัวอย่างการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับวิถีชีวิตของคนในศูนย์ และและคนในชุมชนรอบศูนย์ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ และชุมชนรอบศูนย์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเรื่องอะไรบ้าง


---------------------------------------------------------------------

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved