เทิดพระเกียรติพ่อหลวง..เยาวชนเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

420103_320446394675783_1392747481_n


                “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


         พสกนิกรชาวไทยแทบทุกคนคงจะคุ้นตาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ  และตรัสถามทุกข์สุขของปวงชนอย่างไม่ถือพระองค์ ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่ราษฎร ภาพเหล่านี้ยังคงประทับตราตรึงใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าตลอดมา

         ด้วยเหตุที่พระองค์มีพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยทศพิธราชธรรม ปกครองแผ่นดินอย่างพ่อปกครองลูก ปวงชนชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

         พระปรีชาสามารถของพระองค์มีมากมายล้นพ้น โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่นำมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็เป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์เกือบทั้งสิ้น พระราชดำริของพระองค์ครอบคลุมไปในหลายด้าน ได้แก่ ด้านดิน น้ำ ลม ไฟ

        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านดิน ได้แก่ การแก้ปัญหาดินพังทลายด้วยการปลูกหญ้าแฝก แก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการแกล้งดิน แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมด้วยการบำรุงหน้าดินในวิธีต่างๆ

        ด้านน้ำ ได้แก่ การทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ทำโครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยโครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย รวมไปถึงการทำกังหันชัยพัฒนา

        ด้านลม ได้แก่ การจัดการทรัพยากรทางบรรยากาศ หรือฝนเทียมนั้นเอง

        ด้านไฟ ได้แก่ การนำพลังงานจากแสงพระอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การนำผักตบชวามาอัดแท่ง เพื่อทำเชื้อเพลิงมาใช้ในการเกษตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

       โครงการพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจของพระองค์ก็ทรงมีมากมาย แต่หนึ่งพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ประจักษ์ทั่วสยาม  และเป็นที่ทราบกันดี คือโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่แบ่งพื้นที่เพื่อทำกิจการต่างๆ อันได้แก่ สระน้ำ ๓๐% นาข้าว ๓๐% พืชสวนพืชไร่ ๓๐% และที่อยู่อาศัย ๑๐ %

        ราษฎรที่ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุการผลิตภายนอก ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ผลผลิตที่ได้มาก็นำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เสริมได้อีกด้วย

        พ่อหลวงทรงชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่ปวงชนในทุกๆ ด้าน พ่อสอนลูกให้ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง สอนให้ลูกเป็นคนดี

        พ่อทรงเป็นประมุขของสยามประเทศที่ปกครองลูกในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในสยาม

       ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน.

 ...................................


 ที่มา : เรียงความของนางสาวอรทัย  เค้าทา ร.ร.บ้านโนนทันวิทยา ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศประเภทเรียงความและคัดลายมือในโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ปิดการแสดงความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved