เตรียมน้อม ฯ ถวายพระราชสมัญญานาม สมเด็จพระภัทรมหาราช รัชกาลที่ ๙นายกรัฐมนตรีพิจารณาเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช” หมายความว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง”

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการพิจารณาวาระการเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามว่า “มหาราช” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

ทั้งนี้ สำหรับการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นได้มีการพิจารณาถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช” หมายความว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง” 

สำหรับการเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามถวายพระมหากษัตริย์ไทย ในหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ได้ระบุไว้ว่า

พระมหากษัตริย์ไทยที่ประชาชนถวายพระราชสมัญญานามว่า "มหาราช" นั้น

เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ชาติไทย ทรงกอบกู้อิสรภาพ ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระมหาปัญญาธิคุณและพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้วัฒนาถาวร

โดยพระมหากษัตริย์ไทยที่ประชาชนเทิดพระเกียรติด้วยพระราชสมัญญานาม "มหาราช" ดังนี้

1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ระบุว่า

“ที่ผ่านมา รัฐบาลก่อนๆ ได้เคยทูลเกล้าฯไปแล้ว แต่พระองค์ท่านยังไม่ทรงเห็นชอบ ทรงมีรับสั่งให้เป็นเรื่องของประชาชนและรัฐบาลที่จะทำต่อไป”

บัดนี้ จึงเป็นวโรกาสอันเหมาะสมยิ่ง ที่รัฐบาลจะร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็น “พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”

น้อมเกล้าฯ ถวายพระนาม “สมเด็จพระภัทรมหาราช”

 

..............................

ที่มา : สยามมานุสสติ  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved