เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตอน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง


c20


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชุด แม่ของแผ่นดิน วันนี้เสนอตอน "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง"

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV


ครั้งหนึ่งในการเสด็จฯ ทรงเยี่ยม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไป ทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง และมีพระราชเสาวนีย์ บางตอนที่สำคัญ ในการจัดตั้ง และดำเนินงานของสถานีฯ  มีดังนี้

a28


“สารเคมีสำหรับฆ่าหญ้านี้ อันตรายมาก ทำให้ผืนดินเสีย และทำลายป่า ควรหาทางควบคุม เพื่อช่วยบ้าน ช่วยเมือง”

“ความสูงระดับนี้ และอากาศเย็น ปลูกไม้ผลเมืองหนาวได้” (ทรงแนะนำให้ทดลองปลูกมันฝรั่ง และคุกกิ้งแอปเปิ้ล)

“ให้ศึกษาลำห้วยแม่เกี๋ยง มีสัตว์น้ำอะไรบ้าง เพื่อหาทางนำมาปล่อยคืน ความอุดมสมบูรณ์ของลำห้วยต่อไป”

“ให้จัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูง ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้าน การทำอย่างนี้ช่วยรักษาป่าช่วยราษฎรและสร้างแหล่งอาหาร ให้รับนักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงาน ซึ่งต้องพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ผู้ที่ไม่มีงานทำ เป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำ”

“ต้นคำป่า ซึ่งให้เส้นใยสำหรับทอผ้า ให้ศึกษา และปลูกมากๆ โดยเฉพาะกัญชง ให้พิจารณาข้อดี และตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป ก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพ ให้ทดลองปลูกในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริทุกพื้นที่”

“ให้เพาะเลี้ยงไก่ป่า ไก่ฟ้าและเก้ง แล้วปล่อยคืนสู่ป่า”

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved