เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐..ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้


จากกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2547


แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เป็นนิจ


ทรงพบว่า ในหลายพื้นที่ ราษฎรของพระองค์ประสบความเดือดร้อนและยากจนจากสภาพที่ดินเอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรมการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและผลผลิตที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริโภค

จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือจัดการด้านชลประทาน

เพื่อให้ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพดินเพื่อให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมรวมทั้งการจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ

อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข และการคมนาคม ด้วยทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

ส่งผลให้ราษฎรเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง


.............................


- See more at: http://www.ourking.in.th/video-22319/#sthash.LpuGUT1N.dpuf

ที่มา : http://www.ourking.in.th/video-22319/

ประเภท : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้ง : จังหวัดชายแดนภาคใต้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved