องคมนตรีติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมประชุม รับทราบปัญหา อุปสรรค

พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริรวมทั้งโครงการที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ

ประกอบด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า – หนองบัวระเหว

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อำเภอหนองบัวแดง

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนลาน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการขุดลอกหนองหลวง บริเวณบ้านโคกกลาง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

และโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วงและบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเร็ว

จากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรีพร้อมคณะฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้าและอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ บนพื้นที่ 18,173 ไร่ มีขนาดความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่

กำหนดแผนงานก่อสร้างโครงการฯ รวม 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 – 2566) และเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงานกปร.)ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในงานเตรียมความพร้อม

ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน อาคารที่ทำการ งานถมดินปรับพื้นที่ การขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์

และเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะมีน้ำส่งให้พื้นที่รับประโยชน์ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี

กองประชาสัมพันธ์ กปร.

........

ที่มา : สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/33907

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved