เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐..พระเมตตา (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช)


สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ชุด พระเมตตา (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง ๒๑ แห่งทั่วประเทศนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และประกอบพิธีเปิดโดยพระองค์ทุกแห่ง

อีกทั้งยังทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

เช่น ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริ โดยการปรับกระบวนการรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผู้ป่วยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องรักษาขนบธรรมเนียมอย่างดียิ่ง

- See more at: http://www.ourking.in.th/video-22313/#sthash.DhehiQmW.dpuf

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved