ประโยชน์สุขของแผ่นดิน..สหกรณ์ การรวมกลุ่มรวมพลัง


        อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์นั้น สอนให้คนรู้จักการเผื่อแผ่ เอื้ออารี รักสันติรู้จักร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เคารพกฎเกณฑ์ เป็นนักประชาธิปไตย มีความขยันอดทน รู้จักออมทรัพย์เพื่อให้พึ่งตนเองได้ มีความสามัคคีปรองดองกันในสังคม

        ดังนั้นหากเกษตรกรได้มีการรวมตัวกันในรูปสหกรณ์แล้ว เชื่อมั่นได้ว่าปัญหาความยากจนของเกษตรกรในชนบทจะหมดสิ้นไป และ ความเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่ประเทศชาติอย่างแน่นอน

        การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีฐานะดีขึ้นนั้นจะต้องช่วยให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็ง เปรียบเสมือนการขว้างฟางข้าว ฟางแต่ละเส้นนั้นถึงแม้จะใช้ผู้ที่มีกำลังแข็งแรงสักปานใดก็ไม่สามารถขว้าง ไปให้ไกลได้

        แต่ถ้านำฟางแต่ละเส้นมามัดรวมกันเป็นกำก็จะสามารถขว้างให้ไกลได้ตามความต้อง การฉันใด เกษตรกรผู้อ่อนแอแต่ละคนจะไม่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้เลยถ้าหากไม่ร่วมมือกัน อย่างแน่นหนาและมั่นคงฉันนั้น นั่นคือ เกษตรกรต้องร่วมมือกันดำเนินงานในรูปของสหกรณ์

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยในการพัฒนาชนบทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีโครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริหลายโครงการ แต่ละโครงการมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ

        และจะต้องมีสหกรณ์เข้าไปเป็นงานส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเริ่มต้นจากสหกรณ์โครงการหุบกะพงตามพระราชประสงค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน

        วันนี้...ระบบสหกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้ที่หุบกะพง ได้ขยายผลสู่พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศตามสภาพพื้นที่และสภาพสังคม

………………………………………………..


โปรดติดตามตอนอื่นๆ ได้ในกรอบวิดีโอสถาบันของเว็ปไซต์นี้

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved