“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560
วานนี้16พ.ค.2561 เวลา 14.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "น้ำพระทัยพระเมตตา พัฒนาการศึกษาเด็กแดนไกล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชน และเพื่อให้บุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการนี้ ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาภาษาไทยในแต่ละพื้นที่จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงทักษะภาษาไทยของนักเรียนที่ชนะเลิศในโครงการแข่งขันประกวดทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560 อาทิ กิจกรรมการเล่านิทานระดับอนุบาล โดย เด็กหญิงกุณฑิรา ผ่องแผ้วอำไพกุล จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุกาโถวา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, กิจกรรมการอ่านเล่าเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย เด็กหญิงอรีย๊ะ โส๊ะหลี จากโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, การพัฒนาทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริฯ 16 โรงเรียน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้สื่อการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ การใช้แบบฝึกหัด รวมถึงจัดทำปฏิทินสระ มาตราตัวสะกด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดีขึ้นขอขอบคุณ

Ch7 https://goo.gl/1x8npc

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved