สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ จ.ชัยนาทวานนี้(11 ม.ค.61) เวลา 11.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรในการอนุรักษ์ต้นตาลโตนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การปีน การเคี่ยวตาลโตนด จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยกรด ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเคี่ยวตาลด้วยเตาแกลบ ซึ่งเป็นวิธีเคี่ยวตาลแบบโบราณที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยตาลโตนดของตำบลห้วยกรด มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น คือ มีความหอม และหวาน ซึ่งน้ำตาลโตนด 1 กระทะ เคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกได้ 3 กิโลกรัม นิยมนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารคาวหวานของท้องถิ่น เช่น ขนมตาล ขนมขุยหนู ยำหัวตาล และปลาร้าหัวตาล นอกจากนี้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำหุ่นกระบอกลูกตาลโตนด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมฟู่เฟื่องวรรณกรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากตาลโตนด

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเพาะตาลในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งใช้เวลาในการเพาะ 7 เดือน จึงจะนำไปปลูกได้ มีการใส่ปุ๋ยและให้สารอาหารที่เหมาะสมทำให้กล้าตาลเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดสูง เติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะวิธีธรรมชาติ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , FB_สำนักงาน กปร. , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved