สมเด็จพระเทพรัตน ฯ  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11

โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2457 ในนามโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม

เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งได้ผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย ประชาชน และประเทศชาติ..

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

และ ภาพ จาก เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ต้องการติดตาม คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved