สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จ.อุทัยธานี-ชัยนาท  วานนี้(9 ม.ค.61) เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเป็นห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับที่ 97 มีกระทรวงศึกษาธิการดูแล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534 และสนองพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ตั้งอยู่ในวัดหนองขุนชาติ ใช้งบพัฒนาจังหวัดและงบประมาณของสำนักงาน กศน. จัดสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นและส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน และเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม การสาธิต และนิทรรศการต่าง ๆ โดยชั้น 1 มีมุมอินเทอร์เน็ต, มุมเด็กและครอบครัว, จุดบริการยืมคืนหนังสือ ชั้น 2 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเฉลิมพระเกียรติ, ห้องอุทัยธานี แสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง ตำนานเมืองอุไทยเก่า รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานี ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น การทำเครื่องเงิน ปัจจุบันห้องสมุดแห่งนี้ มีสมาชิกกว่า 250 คน มีหนังสือพระราชทานและหนังสือทั่วไปรวม 5,549 ชื่อเรื่อง

เวลา 10.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ซึ่งสร้างขึ้นสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้มีแหล่งเรียนรู้และมีพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการถอดบทเรียนจากอาชีพ อาทิ งานช่างไม้, งานแกะโฟม และงานผู้ช่วยบรรณารักษ์ ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้ามาให้ความรู้ในการถอดบทเรียนของแต่ละอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ของอาชีพที่ตนสนใจ นอกจากนี้ ยังจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังแต่ละประเภทคดี ตามข้อกำหนดกรุงเทพ ผ่านกิจกรรมห้องเปลี่ยนชีวิต หรือ Happy Center เป็นห้องที่ใช้หนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ โดยให้ผู้ต้องขังไปศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ตนสนใจและนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน มีหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือ "หมาป่า" ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ทรงแนะนำให้ผู้ต้องขังได้อ่าน โดยจะให้ข้อคิดทั้งการวางแผน การรอคอย และความเป็นผู้นำ

 พร้อมกันนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่อให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สร้างรายได้ให้กับตนเองเมื่อพ้นโทษเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง 930 คน

เวลา 12.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอาคารที่ทำการหลังเดิม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเขตเมือง และมีสถานที่ปฏิบัติงานราชการกว้างขวางขึ้นให้ประชาชนที่ไปรับบริการและติดต่อราชการได้สะดวกขึ้น ตัวอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ทำงานของหน่วยบริการประชาชน ได้แก่ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล, ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล, ชั้น 3 มีห้องประชุมสภาเทศบาล และห้องประชุมย่อย, ชั้น 4 เป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรอาคารที่ทำการแห่งใหม่ และนิทรรศการ อาทิ ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ที่เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในปีพุทธศักราช 2478 ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 8.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง, นิทรรศการเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ แสดงกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มอบให้โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต สังกัดเทศบาล เมืองอุทัยธานี เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องดาราศาสร์, นิทรรศการหัตถกรรมนำอาชีพให้ชุมชน มุ่งไกลไปตลาดโลก แสดงงานหัตถกรรมผลิตหมอนตุ๊กตา เบาะรองนั่ง และผ้าห่ม เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และนิทรรศการประเพณีท้องถิ่นสำคัญ เช่น ประเพณีตักบาตรทางน้ำ สะท้อนวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังของจังหวัดอุทัยธานีในอดีตที่มีมาช้านาน

เวลา 13.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อำเภอเมือง ทรงเปิด ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นและประชาชน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ สำหรับประชาชนได้อ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างจากสารานุกรมและหนังสือชุดความรู้ทั่วไป อาทิ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิปัญญาไทย, การจัดเรียงเรื่องราวไม่ใช้วิธีเรียงตามตัวอักษร แต่เป็นเรื่องสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ในแต่ละเล่มมีหลายสาขาวิชารวมกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความรู้, เนื้อหาสาระแต่ละเรื่องมีรายละเอียดชัดเจน, แต่ละเรื่องจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ตามระดับวัยและความรู้ ได้แก่ ส่วนของเด็กเล็ก เด็กกลาง และเด็กโต รวมถึงผู้ใหญ่ และทุกเรื่องจะมีภาพประกอบ เพื่อให้น่าอ่านและไม่เป็นวิชาการเกินไป ซึ่งมีทั้งสิ้น 40 เล่ม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงงานของนักเรียนที่ค้นความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ อาทิ เล่ม 40 เรื่องนกเงือกราชินี ที่รวบรวมความรู้เรื่องนกเงือกราชินีใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้สนใจได้ศึกษา, เล่ม 14 เรื่องโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา ทำสบู่จากสมุนไพร, และเล่ม 1 เรื่องดนตรีไทย นำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเครื่องดนตรีไทย เช่น ฆ้องจากถ้วยกระเบื้อง, กลองจากกระป๋องสี ฝาหม้อ กระทะ และทำซอจากกระป๋อง ซึ่งมีเสียงไพเราะ ใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีจริง ซึ่งมีการสาธิตการเล่นดนตรีไทยจากวัสดุเหลือใช้ในเพลง ส้มตำ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระองค์   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับก่อนปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2549 ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนต้นแบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน มีนักเรียน 758 คน

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี , FB_วส.เก้าสามสี่ อุทัยธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved