สมเด็จพระเทพรัตนฯ จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ๑๓ – ๑๙ ส.ค.๖๐


พระฉายาลักษณ์ ฉายโดย อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร


ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๗ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕

และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๘ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๐ น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

............

ที่มา : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : our beloved princess maha chakri sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved