สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข.๔๓

"ทรงงานท่ามกลางสายฝน"วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 13.50 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาอาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ปลูกข้าวในฤดูฝนปี 2559โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีใช้รถปักดำแบบนั่งขับ และเก็บเกี่ยวข้าวเมื่ออายุ 121 วัน ได้ผลผลิตคือ ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน ในพื้นที่ 3.92 ไร่ ได้ผลผลิต 2,060 กิโลกรัม และข้าวแบบเกษตรเคมีเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ 4.13 ไร่ ได้ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม สำหรับกิจกรรมปลูกพืชหลังนาฤดูแล้งปี 2560 ได้ดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ในพื้นที่ 1.06 ไร่ ได้ผลผลิต 1,900 ฝัก และพื้นที่ส่วนที่เหลือ 6.99 ไร่ ปลูกถั่วเขียว และปอเทืองของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน  โดยโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวันครนายก เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังปลาไหล ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก จำนวน 20 ราย รายละ 5 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก 100 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 60,000 กิโลกรัม โดยในปี 2561 ศูนย์ฯ มีแผนที่จะกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ และคาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 75,000 กิโลกรัมในการนี้ ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 ลงในกระบะ ซึ่งกรมการข้าวจะนำไปตกกล้าและปักดำในแปลงนาภายในเดือนสิงหาคม เพื่อให้พอดีกับวันที่จะทรงเกี่ยว ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ โดยข้าวพันธุ์ กข 43 มีประโยชน์ทางโภชนาการ เป็นข้าวที่หอมนุ่ม เมื่อย่อยสลายจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวแข็งจากนั้น ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 และทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ 3 และ 5 ด้วยเวลา 17.23 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "สืบสาน ภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐานจนได้รับเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร, นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน, นิทรรศการผ้าไหมเหลืองสิรินธร และนิทรรศการผ้าไหมมัดหมี่โลก ซึ่งนำผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงจาก 14 ประเทศทั่วโลกมาจัดแสดง รวมถึงการจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากฝีมือเกษตรกร กว่า 200 ร้าน จากทั่วประเทศที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ภาพจาก : FB_ RDPB Project ,  FB_นายศรจิตร ศรีณรงค์ , FB_กฤษชภณ วัฒนานุกิจ , FB_กรมหม่อนไหม , เพจ ล้านดวงใจขอถวายความภักดีต่อราชวงศ์จักรี และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved