สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับอาจารย์ นิสิต และข้าราชการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2560 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานจุฬาฯ 100 ปี เขตปทุมวัน ทรงปลูกต้นไม้ จำนวน 9 ต้น ประกอบด้วย ต้นจามจุรี และต้นตะเคียนทอง ร่วมกับ อาจารย์ นิสิต และข้าราชการ จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนและสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในสังคมเมือง พร้อมกันนี้ได้พระราชทานต้นไม้ จำนวน 460 ต้น ให้กับอุทยานจุฬาฯ 100 ปี เพื่อร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ทำการสำรวจและศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในวังสระปทุม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 โดยพบพืชดอก 55 วงศ์ 187 สกุล รวม 270 ชนิด นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติในวังสระปทุม โดยในปี 2560 เป็นการสำรวจครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบสิ่งมีชีวิต มีกระดูกสันหลังตามธรรมชาติอย่างน้อย 67 ชนิด เป็นนก 39 ชนิด, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 6 ชนิด, สัตว์เลี้อยคลาน 14 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด

ทั้งนี้ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 28 ไร่ เพื่อให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ รวมทั้ง รองรับการใช้งานของสาธารณชนทุกกลุ่ม ภายในมีพืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด "ป่าในเมือง"ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , FB_CU Property , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved