สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา


วานนี้(19 มี.ค.60) เวลา 17.24 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ ในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ครู 3 คน ที่มีความวิริยะอุตาสาหะ พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน 67 คน จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนใหม่ 47 คน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 29 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมวิชาการต่างๆ และการแสดงของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต, การขับร้องประสานเสียง เพลงพระราชาในนิทาน และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ, ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูต่างชาติ และการใช้สื่อในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และด้านต่างๆ ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ส่งผลให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยการทดสอบความสามารถทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ได้คะแนนรวมสูงสุดของเขตบางกอกใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครบ 10 ปี ปัจจุบัน มีนักเรียนรวม 241 คนที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_มูลนิธิชัยพัฒนา


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved