สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม"โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ Chulasic World ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ ของคณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาทิ การใช้ปลาม้าลายเป็นสัตว์ทดลองในคณะฯ เพื่อศึกษาด้านพิษวิทยา สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม, การสาธิตวิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาม้าลายที่ควบคุมอุณหภูมิ และสภาวะที่เหมาะสม, การวิเคราะห์การเดินของสุนัขด้วยโปรแกรม Kinovea ก่อนและหลังการทำกายภาพบำบัด, การตรวจพยาธิหัวใจโดยเทคนิคไมโครฟลูอิดิกส์ ซึ่งพบมากในสุนัขและแมว, การตรวจเพศนกโดยวิธี PCR, การใช้ใส้เดือนในการบำบัดน้ำเสีย, หุ่นจำลองอวัยวะภายในของสัตว์ที่ผลิตจากกระดาษเหลือใช้, เทคโนโลยีภาพสามมิตินอกจากนี้ มีการจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ โคนม แพะ แกะ หมู ซึ่งนำมาจากศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการจำแนกเต่า ตะพาบน้ำ การช่วยเหลือเต่าตนุที่ได้รับการผ่าตัดเหรียญออกจากท้องเพื่อช่วยชีวิตโดยทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, การแนะแนวการศึกษา ให้คำแนะนำถึงการสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การเรียนการสอน รวมถึงวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริทางสัตวแพทย์ จัดแสดงโครงกระดูกช้างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในงานจุฬาฯ วิชาการครั้งที่ 1 เมื่อปี 2515 ประวัติสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการเลี้ยงปลานิล โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย

เวลา 17.16 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560จากนั้น พระราชทานเข็ม โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูรวมถึงบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และผู้มีอุปการะคุณรวม 84 คนแล้วพระราชทานทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนช่างฝีมือในวัง หญิง, โรงเรียนช่างฝีมือในวัง ชาย, โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดภาคใต้ รวม 566 คน

ทั้งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 918 คน โดยวันนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 9 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร 44 คน

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_Nation Photo

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved