สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดงาน "จุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม" ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 19 มีนาคมนี้ เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคมโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการพระบรมราชูปถัมภกานุสร แสดงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ทรงจัดตั้งสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน, นิทรรศการโครงการเสริมสร้างพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แสดงนวัตกรรม 13 โครงการ อาทิ โครงการอุปกรณ์การแพทย์ชาญฉลาด, โครงการงานพิมพ์สามมิติอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาต้นแบบการพิมพ์ และโครงการระบบจัดการพลังงานชาญฉลาด, นิทรรศการผลงานนวัตกรรม แบบ Miracle Box เป็นการประยุกต์การเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ มาใช้นำเสนอผลงานนวัตกรรมของคณะต่างๆ ด้วยการปั่นจักรยานชมวีดิทัศน์ผ่านจอ 360 องศาในตอนบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในหัวข้อ "Arts Yourself" ซึ่งนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรีร่วมกันจัดขึ้น อาทิ นิทรรศการ Re-Examination นำเสนอกระบวนการคิด การหาข้อมูล และการตีความหมาย ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น, นิทรรศการของชมรมต่างๆ 17 ชมรม เช่น ชมรมประวัติศาสตร์ แสดงการค้นพบหลักฐานและหัวข้อใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ, ชมรมอักษรจีน จัดแสดงวิวัฒนาการของภาษาจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_Pimluck Siriwatcharatorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved