สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในการแข่งขัน วิ่ง-ปั่น Inspire Run and Ride by Princess & Friends 2017เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขัน วิ่ง-ปั่น Inspire Run and Ride by Princess & Friends 2017 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นกองทุนที่ดำเนินการตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคี ได้แก่ แลคตาซอย บริษัทการบินกรุงเทพฯ (บางกอกแอร์เวย์ส) บริษัทสไมล์คอนเทนเนอร์ บริษัททรูยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด CP ALL Public Company Limited บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทบี.กริม J.D.Pools Group SQI AVIS ได้กำหนดจัดการแข่งขัน วิ่ง-ปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่องาน Inspire Run and Ride by Princess & Friends 2017 ณ บริเวณไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในวันที่ 7 มกราคม 2560 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดกิจกรรมการแข่งขัน วิ่ง-ปั่น ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ และการจัดกิจกรรมการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการกำลังกายให้กับบุคคลทั่วไป เสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาด และส่งเสริมให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาด โดยเฉพาะผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นกุศโลบายที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้สังคมได้ลดช่องว่างระหว่างผู้ที่เคยพลั้งพลาดกับคนในสังคมอันเป็นการลดการตีตราให้กับผู้ที่เคยผิดพลาดอย่างแยบยลให้สามารถกลับมาประกอบสัมมาอาชีพสุจริตและดำรงตนอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการให้โอกาสได้อย่างปกติสุขสำหรับกำหนดการแข่งขันปั่นจักรยาน ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2560 ระยะทาง 50 และ 90 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมปั่นประมาณ 500 คน และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมปั่นในระยะทาง 50 กิโลเมตรต่อมาในช่วงเย็น เวลาประมาณ 19.30 น. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นอัจฉริยะในศาสตร์ด้านต่างๆ รวมทั้งด้านกฎหมาย ศิลปะ และด้านกีฬา จึงได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในชื่อ “ทรงธรรม (ทำ) นำทาง” รวมทั้งการแสดงดนตรี ซึ่งมีวงออเคสตร้าที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกว่า 130 ชิ้น ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกเพื่อบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักร้องที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บอย โกสิยพงษ์ รัดเกล้า อามระดิษ แสตมป์ อภิวัช วัชราวลี ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ต้อย เศรษฐา สินเจริญบราเธอร์ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงชลบุรี ร่วมร้องและบรรเลงในวันนี้ และท้ายสุดมีการแปรอักษรและจุดเทียนจากวงดุริยางค์ทหารเรือ เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอฯ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยทรงเปิดนิทรรศการ “ทรงธรรม (ทำ) นำทาง” เปิดตัวหนังสือ “ราชวงศ์จักรี: คุณูปการต่องานยุติธรรม” และทอดพระเนตรการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และการแปรอักษร รวมทั้งการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับการแข่งขันวิ่ง ในวันที่ 8 มกราคม 2560 แบ่งออกเป็นระยะทาง 2.5 5 10 และ 21 กิโลเมตร เวลา 05.30 น มีผู้เข้าร่วมปั่นและวิ่งประมาณ 5,000 คน โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงร่วมวิ่งในการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตรในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นต้นแบบของการสร้างเสริมกำลังกายและกำลังใจให้กับประชาชนในจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เวลา 08.58 น กองทุนกำลังใจฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร และร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยในการจัดกิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ แต่ไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ในการวิ่งระยะไกลได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังในเบื้องต้นและเป็นการกระตุ้นให้มีกำลังกายและกำลังใจ ในการที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจให้กับตนเอง

สำหรับกิจกรรมจะประกอบด้วยฐาน 3 ฐาน ที่แต่ละฐานจะมีกิจกรรมที่ช่วยในการออกกำลังและฝึกความคิดภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 500 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

และในเวลา 10.30 น. กองทุนกำลังใจฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศประเภทบุคลทั่วไปในการแข่งขันปั่นจักรยานและวิ่ง จำนวน 4 รางวัล จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ และต่อมาในเวลา 11.00 น. ภายหลังส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้ว พระเจ้าหลานเธอฯ ได้ประทานเข็มพระนาม “พภ” ให้กับผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ และฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังกายและใจให้กับทุกคนในสังคม และเพื่อให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการโอกาสผู้กระทำผิด โดยในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนอกจากการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงคอนเสิร์ตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังมีการนำผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะกลับสู่สังคมได้ออกมาแสดงศักยภาพของตนเองทั้งการร้องเพลง การแสดงต่างๆ และเด็กจากศูนย์ฝึกและอบรมบ้านกาญจนาภิเษก มาร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคคลนี้กลับสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิและแสดงถึงศักยภาพของผู้ต้องขังและเด็กที่กระทำผิดที่แม้ถูกจำกัดอิสรภาพแต่ก็มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ และสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งเป็นพระวินิจฉัยในพระเจ้าหลานเธอฯ ที่ประทานแนวทางให้กับคณะทำงาน

นอกจากนี้ในระหว่าง 2 วันที่จัดกิจกรรมยังมีภาคเอกชนในพื้นที่มาร่วมออกร้านแสดงสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาจำนวนมาก รวมทั้งมีการแจกพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ที่มา : FB.โครงการ กำลังใจ  


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved