สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏกำแพงเพชร – ม.ราชภัฏลำปางวันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 20.33 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือเป็นวันสุดท้าย

โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558-2559 รวม 4,489 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มีผลงานที่โดนเด่น อาทิ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว บ้านสร้อยสุวรรณ, การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตเครื่องสำอางพญาไพร และผลงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมชุมชนระดับภาคเหนือ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศ จากผลิตภัณฑ์สบู่สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ 

ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา โดยนำยุทธศาสตร์ใหม่มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV ,  ภาพจาก วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ cmru.ac.th......

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พ.ย.60 เวลา 17.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2560 ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เจริญพระพุทธมนต์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ จตุปัจจัยไทยธรรมนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ประเคน

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เวลา 18.41 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแถวกองทหารเกียรติยศ โอกาสนี้ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2411 ต่อมาในปี 2414 ทรงเปลี่ยนเป็น "กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์" ซึ่ง "ราชวัลลภ" หมายถึง ที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชา ปัจจุบัน ได้แปรสภาพเป็นกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่จัดตั้งขึ้นหน่วยแรกสุดของประเทศ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

เวลา 18.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ทรงเป็นประธานการแสดงราชวัลลภเริงระบำ หรือ Hop to the bodies slams ของกองทัพบก ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ที่กองทัพบกได้สนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้นำคู่มือฝึกพระราชทาน การฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในกรอบระเบียบ โดยเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร เป็นการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการฝึกท่าทางต่าง ๆ จะทำให้ทราบถึงหน้าที่ทหารมหาดเล็ก ทั้งในการถวายงานประจำวันและหมายพิธี เพื่อให้มีทักษะการใช้อาวุธประจำกายตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่เข้มแข็งและรุกรบ เพื่อให้มีความพร้อมเพรียง สง่า สวยงาม และเป็นการเพิ่มเกียรติยศของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทุกชั้นยศ เพื่อเป็นการแสดงภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี สำหรับการแสดง "ราชวัลลภเริงระบำ" ที่จัดถวายทอดพระเนตร เป็นผู้แสดงจากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ 13 และกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ รวม 9 กองพัน ประกอบด้วย บทที่ 1 : Drill & Ceremonial หรือ บุคคลท่าอาวุธ และการปฏิบัติท่าอาวุธในหมายพระราชพิธี, บทที่ 2 : Battle PT and Endurance Training กายบริหารประกอบอาวุธ และพัฒนาเสริมสร้างทักษะความแข็งแกร่งของร่างกาย ตลอดจนความแข็งแรง ว่องไว โดยปฏิบัติพร้อมกับอาวุธประจำกายเพื่อให้ "คน" กับ "อาวุธ" เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน, บทที่ 3 : Instinctive Weapon Employment & Individual Field Craft/Section Combative Actions การใช้อาวุธฉับพลัน การใช้อาวุธประจำกายในการต่อสู้ระยะประชิด การเคลื่อนที่การประกอบการยิง

ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของการแข่งขันการฝึกราชวัลลภเริงระบำ ระดับกรม และระดับกองพัน

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV  

..


ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอขอบคุณ ภาพจากมติชน https://www.matichon.co.th/news/728453

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved