สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒


เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2560 เวลา 21.59 น.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 3,931 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2464 ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเป็นสำคัญ ทั้งการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ มาบูรณาการในด้านการวิจัย และพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ เน้นหลักสูตรผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ที่สามารถรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดการศึกษาตามปรัชญาของอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ในรูปแบบ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม" ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบูรณาการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหา และชี้นำให้กับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved