สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นวันแรก


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 20.33 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 5 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 4,363 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานวิชาการ "7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ รวมทั้ง พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TVใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved