สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จ.อ่างทองเมื่อเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้เกิดเหตุวาตภัย ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2561 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,757 ครอบครัว ประกอบด้วยราษฎรในพื้นที่อำเภอสามโก้ 36 ครอบครัว อำเภอแสวงหา 4 ครอบครัว อำเภอโพธิ์ทอง 128 ครอบครัว อำเภอวิเศษชัยชาญ 307 ครอบครัว อำเภอไชโย 365 ครอบครัว และอำเภอเมืองอ่างทอง 917 ครอบครัวในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ให้ราษฎรได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์ https://goo.gl/dhAZh1

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved